Juni 2020 - Vårflod med höga och mycket höga flöden i norr samt risk för vattenbrist i söder

Det fanns mycket snö kvar sent på säsongen, framförallt i fjälltrakterna och med det varma vädret i juni tog snösmältningen fart i de nordligaste delarna av landet. Där gav vårfloden höga och mycket höga flöden i många vattendrag. I södra delarna var det istället torrt och låga flöden som dominerade.

Vattenföring

Juni startade med torrt och varmt väder i hela landet. Det låg mycket snö kvar sent på säsongen, framförallt i fjälltrakterna och med det varma vädret tog snösmältningen fart. Vattenflödena blev över eller mycket över de normala i små och medelstora vattendrag längs med hela svenska fjällen, men även för ett antal större vattendrag i Norrbottens och Jämtlands län.

I Indalsälven norr om Storsjön blev flödet mycket över det normala och det ledde till problem med översvämningar i trakterna kring Åre. Vid SMHIs vattenföringsstation Öster-Noren uppmättes det näst högsta flödet sedan mätningarna startade 1941.

Ristafallet i Indalsälven nedströms Undersåker den 4 juni 2020.
Ristafallet i Indalsälven nedströms Undersåker den 4 juni 2020. Foto Sara Björkebaum

I slutet av juni hade det mesta snön smält av och vattenflödena var avklingande även om de var kvar på en hög eller mycket hög nivå i delar av fjällen i Norrbottens och Västerbottens län.

Det torra och varma vädret ledde till extremt stor brandrisk i stora delar av landet och i Svealand och Götaland var vattenflödena mycket låga. Undantaget Västra Götaland som hade en flödesökning efter stora eller lokalt mycket stora regnmängder i slutet av månaden.

Vattenföring vid 20 mätstationer juni 2020 (428 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Mälarens vattenstånd var kring det normala för månaden. I Vänern, Vättern och Siljan var vattenståndet något under det normala. Hjälmarens nivå var sjunkande och låg under det normala för månaden. I Storsjön steg vattennivån i mitten av månaden och låg sedan på en nivå lite över det normala för juni.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar juni 2020 (83 kB, pdf)

Markvatten

Markvattenhalten var i mitten av månaden under eller mycket under det normala i större delen av landet. I fjällen var markvattenhalten hög, på vissa håll extremt hög, på grund utav snösmältningen. I Norrlands inland var markvattenhalten nära det normala.

Snö

I början av juni fanns snötäcke kvar i delar av fjällkedjan. Det var mycket snö kvar och senare på säsongen än normalt. Under månaden smälte den mesta snön och i slutet av juni fanns det bara snö kvar i högfjället i Norrbottens och Västerbottens län.

Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 juni 2020.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 juni 2020. Förstora Bild
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 juni 2020 jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981.
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 juni 2020 jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer i små magasin 15 juni 2020 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 juni 2020 enligt SGU. Förstora Bild

I de små grundvattenmagasinen var nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i praktiskt taget hela Götaland och Svealand samt i södra och östra Norrland. I Norrlands västra delar var de i allmänhet över de normala.

Nivåerna i södra Sverige sjunker vilket är en förväntad utveckling under försommaren då merparten av nederbörden brukar avdunsta eller tas upp av växterna. Det är därmed små möjligheter till betydande grundvattenbildning och under de närmaste månaderna kan situationen därmed bli ansträngd. Enskilda brunnsägare i områden med låga nivåer, särskilt de i områden som ofta får vattenbrist, bör hålla sig informerade om utvecklingen och vara uppmärksamma på sin vattentillgång.

För att få en normal grundvattensituation i de små magasinen behövs mer nederbörd än normalt i hela Götaland och Svealand samt i södra Norrland och östra Norrland.