Juli 2022 - Höga flöden i norr och torrt i söder

Juli månad var omväxlande med torrt i söder och höga flöden i norr.

Vattenföring

Mer nederbörd än normalt över stora delar av Norrland gav högre flöden än normalt i många vattendrag. Detta gällde även de större älvarna. I början av juli var varningar utfärdade för höga flöden i övre Torneälven, Rautasälven och Faxälven. Mot slutet av månaden sjönk vattenflödena men var fortfarande högre än normalt i många vattendrag.

Diagram över vattenflödet vid utloppet ur Torneträsk.
Vattenflödet vid utloppet ur Torneträsk, röd linje representerar 2022 jämfört med tidigare år 1985-2021. Förstora Bild

I Götaland och Svealand har flödena varit under de normala hela månaden. Vid några tillfällen har kraftiga nederbördsområden gett stora nederbördsmängder som tillfälligt har ökat flödena men som snabbt därefter klingat av.

Vattenflöde vid station 1236 Sundstorp i Lidan den 6 juli 2022.
Vattenflöde vid station 1236 Sundstorp i Lidan den 6 juli 2022. Vattenflödet var vid tillfället cirka 1 m³/s, medelflöde är strax över 6 m³/s. Foto Åsa Högblom Förstora Bild

Vattenföring vid 20 mätstationer juli 2022 (478 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vänerns och Vätterns vattennivåer var under de normala.

Mälaren, Hjälmaren och Siljan hade vattennivåer nära de normala.

I Storsjön var vattennivåerna i början av månaden något över de normala och i slutet av månaden sjönk de till normala nivåer.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar juli 2022 (5 kB, pdf)

Markvatten

Större delen av Norrland hade i mitten på månaden markvattenhalt över det normala. Endast i den nordöstra delen var markvattenhalten under och mycket under den normala för månaden efter en nederbördsfattig försommar.

I Svealand var markvattenhalterna nära de normala förutom i östra delen där markvattenhalten var under den normala.

Stora delar av Götaland hade i mitten av juli en markvattenhalt nära eller under det normala och mycket under i de östra delarna.

Karta som visar beräknad markvattenhalt 15 juli 2022
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 juli 2022 jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981. Förstora Bild
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 juli 2022
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 juli 2022. Förstora Bild

Grundvattennivå

Under juli månad fortsatte grundvattennivåerna i de små magasinen att sjunka medan de var relativt oförändrade i de stora magasinen. Större delen av Götaland och Svealand hade nivåer fortsatt under de normala för årstiden.

Små grundvattenmagasin

Juli månad har i enlighet med vad som är normalt inneburit sjunkande grundvattennivåer i de små magasinen. I vissa delar av Götaland sjönk nivåerna något snabbare än normalt vilket ledde till att grundvattensituationen, det vill säga grundvattennivåerna i förhållande till de normala för årstiden, försämrades. I större delen av Norrlands inland och fjälltrakter var grundvattennivåerna däremot normala eller över de normala.

Stora grundvattenmagasin

De stora grundvattenmagasinen reagerar långsamt på väderförhållanden och förändringar sker därför långsammare än för de små magasinen. Under juli månad sjönk inte de stora magasinen avsevärt mer eller mindre än vad som är normalt, därav var grundvattensituationen tämligen oförändrad. Grundvattennivåerna var under de normala för årstiden i stora delar av Svealand och Götaland med särskilt låga nivåer i Östergötlands län, Södermanlands län och på Gotland. I Norrland var nivåerna generellt över de normala.

Källa: Texten och bilden för grundvattennivå kommer från SGU.

Karta över grundvattensituationen i små magasin, 26 juli 2022 enligt SGU.
Karta över grundvattensituationen i små magasin, 26 juli 2022 enligt SGU. Förstora Bild