Juli 2018 - Mycket låga flöden

Juli var en mycket varm och torr månad. Den ringa nederbörden medförde låga eller extremt låga flöden och låga vattenstånd. På några platser uppmättes de lägsta flödena sedan mätningarna började.

Vattenföring

Hela landet, förutom inledningsvis någon station i norra Norrland, har haft flöden under eller långt under de för månaden normala. På flera platser, t.ex. Grea, Pepparforsen och Krokfors kvarn, uppmättes de lägsta flödena sedan mätningarna började. I Grea var flödet noll några dagar den sista veckan. På de flesta håll var flödet högst i början på månaden. Även dessa flöden var dock låga eller mycket låga.

Vattenföring vid 20 mätstationer juli 2018 (427 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Medelvattenståndet i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön låg under det för månaden normala. Högst var vattenståndet i början av månaden utom i Vättern där det var högst 4-5 och 21-22. Vattenståndet sjönk sedan mot slutet av månaden, men började stiga igen de sista dagarna då det kom nederbörd. Vänern hade dock lägst vattenstånd 26-27 och 30-31.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar juli 2018 (76 kB, pdf)

Markvatten

Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 juli 2018.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 juli 2018. Förstora Bild

Markvattenhalten var under eller mycket under den för årstiden normala i mitten av månaden. Lägst var halterna i stora delar av södra Götaland. Den 27, som var det mest kritiska dygnet ur brandsynpunkt, hade halterna sjunkit ytterligare och nästan hela Sverige hade då halter mycket under det normala. Undantaget var ett litet område i norra fjällkedjan. Det kom en del regn i slutet av månaden och den 31 hade halterna stigit i stora delar av landet. Delar av Norrlands inland, delar av Svealand, större delen av Götaland och då främst den södra delen hade fortfarande halter under eller mycket under det normala.

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer i små magasin 15 juli 2018 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 juli 2018 enligt SGU. Förstora Bild

Nivåerna i de små magasinen har sedan förra månaden sjunkit med 40-60 cm vid de allra flesta mätstationerna som ligger till grund för kartan. Förändringen är onormalt stor för årstiden.

I hela Götaland, i västra och södra Svealand samt delar av Norrland var nivåerna mycket under de normala i de små magasinen. I övriga delar av landet var nivåerna under de normala förutom delar av Norrbottenskusten där det var normala nivåer. På observationsplatser i Hallands län (Halmstad, Varberg), Västra Götalands län (Tiveden, Lysekil, Lerum, Kungsbacka), Jönköpings län (Komosse), Östergötlands län (Motala, Kinda), Värmlands län (Brattforsheden), Gävleborgs län (Hornslandet), Jämtlands län (Torpshammar, Kallsjön) och Västerbottens län (Dorotea) noterades lägsta uppmätta värden för juli månad.

I de stora grundvattenmagasinen dominerade nivåer nära de normala för årstiden. I södra Norrland, Svealand och nordligaste Götaland var grundvattennivåerna under de normala. Stora vattenuttag, t.ex. via den kommunala vattenförsörjningen, kan lokalt påverka nivåerna i de stora grundvattenmagasinen.

Nivåerna i grävda brunnar i jord och borrade brunnar i berg förväntas sjunka ytterligare under sommaren. Största risken med grävda brunnar är att de sinar. Vid låga grundvattennivåer ökar risken för att salt grundvatten tränger upp i brunnar borrade i berg, s.k. saltvatteninträngning. Brunnsägare som bor i riskområden såsom kustnära områden och låglänt terräng bör generellt vara försiktiga med sina vattenuttag.