Juli 2012 - Extremt höga flöden i Småland

Stora regnmängder har på sina håll gett extremt höga eller mycket höga flöden, vilket på sina håll lett till översvämningar. Markvattenhalten var över den normala i stora delar av södra, mellersta och nordöstra delarna av landet i mitten av månaden.

Vattenföring

Stora regnmängder i bl.a. Småland, Dalarna och Norrbotten har lett till höga flöden. Inom avrinningsområde utfärdades en klass 3 varning för extremt höga flöden i och Silverån den 8 och 9 juli samt en klass 2 varning för mycket höga flöden i Pauliström. De höga flödena har medfört översvämningar i trakterna av Mariannelund, Hultsfred och sjön Hulingen. Även klass 1 varning för höga flöden utfärdades för stora delar av Emåns avrinningsområde. Klass 1 varning utfärdades också för små vattendrag i södra Lapplandsfjällen och södra delarna av norra Lapplandsfjällen, små och medelstora vattendrag i Dalarna samt för små och medelstora vattendrag i delar av Torneälvens, Kalixälvens och Luleälvens avrinningsområden. På de 20 mätstationer som redovisas i de ordinarie diagrammen har flödet någon gång under månaden överstigit medelvattenföring för juli.

Strömmande vatten över gångbro
Silverån vid Mariannelund. En gångbro översvämmad och skyddsvallar har grävts på sidorna för att hålla vattnet i sin fåra. Foto Lena Andersson, SMHI

Förklaring av varningsklasserna

Vädervarning klass 1: Högt flöde - vattenföring med återkomsttid på 2-10 år, vilket kan medföra mindre översvämningsproblem.
Vädervarning klass 2: Mycket högt flöde - vattenföring med återkomsttid på 10-50 år, vilket medför översvämningsproblem på utsatta ställen.
Vädervarning klass 3: Extremt högt flöde - vattenföring med återkomsttid på 50 år eller mer, vilket medför allvarliga översvämningsproblem.
Med återkomsttid för ett flöde menas den tidsperiod inom vilken ett flöde i genomsnitt inträffar eller överskrids en gång.
 

Vattenföring vid 20 mätstationer i juli 2012

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar juli 2012

Markvattenhalt

Markvattenhalten steg i mellersta och norra Götaland, Svealand och nordöstra Norrland och var över den för månaden normala i mitten av månaden. I delar av Småland, Västergötland och Dalarna var halterna mycket över de normala. Mot slutet av månaden hade halterna sjunkit och var normala i större delen av landet. Högre halter fanns då i Halland, runt Vänern och delar av Dalarna samt några mindre områden i övrigt.

Grundvattennivå

Östra och nordligaste delen av Norrland samt Svealand och norra Götaland hade nivåer över eller mycket över de för årstiden normala. Landet i övrigt hade normala nivåer förutom Skåne och sydvästligaste delen av Norrland där nivåerna var under de normala.

Grundvattennivåerna har sedan juni sjunkit med 20 – 60 cm i de inre och västra delarna av Norrland. I övriga delar av landet har nivåerna både stigit och sjunkit beroende på variationer i nederbörd.

Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 15 juli 2012
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 juli 2012. Förstora Bild
Grundvattennivån 15 juli 2012 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer 15 juli 2012 enligt SGU. Förstora Bild