Januari 2019 - Mer snö kring Vänern, Hjälmaren och Mälaren

Låga flöden och vattenstånd under de normala, men snötäckets vatteninnehåll i södra Svealand fylls på i mitten av månaden.

Vattenföring

I större delen av Norrland har vattenföringen varit i närheten av den normala för månaden. I början var flödena något över de normala, men de flesta stationer har visat ett kontinuerligt avtagande flöde. Undantagsfallet är Anundsjön där flödet var under det normala under första halvan av januari, för att mot slutet av månaden ligga över det normala.

I de östra delarna av Svealand, liksom i mellersta och västra delarna av Götaland, så har flödena legat under de normala för månaden. I sydöstra Götaland har flödena till största delen legat under de normala, men i samband med regn så har de kommit över de normala vid någon eller några dagar.

Vattenföring vid 20 mätstationer januari 2019 (428 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattenstånden i de stora sjöarna var fortsatt låga. I Vänern, Mälaren och Hjälmaren steg vattenståndet något vilket är normalt för årstiden men låg fortsatt under det normala. I Vättern var vattenståndet oförändrat lågt.

Vattenståndet i Storsjön var normalt sjunkande.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar januari 2019 (73 kB, pdf)

Markvatten

Mot mitten av månaden var markvattenhalten över det normala i de södra delarna av Norrland. I övrigt kring det normala.

Snö

Den 15 januari var stora delar av landet täckt av snö. Mängderna var under de normala. Det läget förändrades den 16 januari då det snöade ymnigt i södra Svealand, vilket fick till följd att det där liggande snötäckets vatteninnehåll ökade och höll sig över det normala under resten av månaden.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 januari 2019.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 januari 2019. Förstora Bild
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 januari 2019.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 januari 2019. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer i små magasin 15 januari 2019 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 januari 2019 enligt SGU. Förstora Bild

I Götaland har nivåerna i de små magasinen som regel stigit mellan 5 och 15 centimeter sedan föregående månad, medan de i övriga landet i allmänhet sjunkit.

I de små grundvattenmagasinen var nivåerna under eller mycket under de normala i Götaland och Svealand med undantag för delar av västkusten där nivåerna var normala. I stora delar av Norrland var nivåerna i de små magasinen också normala för årstiden. Det förekom även nivåer över det normala i södra Norrbottens län.

I de stora magasinen har nivåerna som regel sjunkit några centimeter sedan förra månaden. Grundvattennivåerna var nu under eller mycket under de normala i stora delar av landet, förutom delar av västkusten, östra Kalmar län samt östra Norrbottens län där nivåerna i de stora magasinen var normala för årstiden.

I områden med låga grundvattennivåer kan grävda brunnar sina och bergborrade brunnar få problem med saltvatteninträngning. Beroende på lokala förhållanden kan den kommunala vattenförsörjningen påverkas.