Januari 2018 - Höga flöden och vattenstånd

I delar av södra Sverige har det varit ett par år med torka. Under hösten har dock magasinen fyllts på och den senaste tiden har vi haft både höga flöden och högt vattenstånd i södra delen av landet.

Vattenföring

I hela landet var vattenföringen över aktuell månads medelvattenföring åtminstone någon gång under månaden. I Götaland inleddes månaden med höga flöden. Flödena sjönk sedan för att åter stiga kring den 23 då det kom nederbörd och den snö som kommit tidigare smälte. På en del håll var flödena mycket höga. På de flesta håll i Norrland sjönk flödena under månaden. Östra delarna av Svealand och södra Norrland var de områden som hade flöden närmast normala.

Vattenföring vid 20 mätstationer januari 2018 (429 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Medelvattenståndet i Vänern, Vättern och Storsjön låg under det för månaden normala. I Mälaren och Hjälmaren var medelvattenståndet över det normala. Vänern och Hjälmaren hade lägst vattenstånd i början av månaden och högst i slutet av månaden. Hjälmaren, liksom Mälaren, hade även lågt vattenstånd runt den 20-25. Vättern hade lägst vattenstånd den 2 och sedan steg det för att vara som högst den 24. Storsjön hade som högst vattenstånd i början av månaden och det sjönk sedan till den sista.

Efter ett par år med torka och låga vattenstånd i södra Sverige fylldes magasinen på av höstens nederbörd så att vattenståndet nu är över det normala på många håll.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar januari 2018 (76 kB, pdf)

Markvatten

Markvattenhalten var kring den för årstiden normala i hela landet. Högst halter fanns i södra och östra Götaland, östra Svealand, ett område mellan kusten och Storsjön, samt delar av norra Norrland, framförallt vid Muonioälven.

Snö

I mitten av månaden var det barmark på Öland, Gotland, kusten från Stockholm till Kalmar och ett område söder om Vänern. Snön hade ett lågt eller mycket lågt vatteninnehåll i större delen av Götaland och östra Svealand. I västra Skåne, delar av Värmland, västra och mellersta Svealand och stora delar av Norrland var vatteninnehållet större än normalt för månaden. Högst vatteninnehåll var det i mellersta Svealand, runt Östersund och Norrlandskusten. I norra fjällkedjan var vatteninnehållet normalt eller något under.

Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 januari 2018.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 januari 2018. Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde 15 januari 2018.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 januari 2018. Förstora Bild

Grundvattennivå

Grundvattennivåerna i de små magasinen var normala eller över de normala för årstiden. I de stora magasinen var nivåerna nära de normala i stora delar av landet.   

Karta över grundvattennivåer i små magasin 15 januari 2018 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 januari 2018 enligt SGU. Förstora Bild

I de små grundvattenmagasinen har grundvattennivåerna sjunkit med 10–30 centimeter. På några platser i västra Götaland och östra Svealand har stigande nivåer noterats.

I hela landet var grundvattennivåerna i de små magasinen nära eller över de normala för årstiden.

De stora grundvattenmagasinen hade nivåer nära eller över de normala i Götaland, västra delarna av Svealand samt i Västerbottens län och Norrbottens län. Nivåerna var fortsatt under eller mycket under de normala i östra Svealand och större delen av södra Norrland.

Grundvattentillgången var god eller tillfredställande i större delen av landet men lokala avvikelser kan förekomma.