Januari 2013 - Högt vattenstånd i Vänern och Vättern

Stora regnmängder och snösmältning har på flera platser orsakat höga flöden vilket medfört en del mindre översvämningar. Vattenståndet i Vättern var nära tidigare högsta uppmätta vattenstånd i januari.

Vattenföring

Året inleddas med högt flöde i små och medelstora vattendrag söder och väster om Vänern. Detta berodde på stora regnmängder på nyårsafton och smältande snö. Även i Ätran och Viskan samt Nyköpingsån var flödena höga i början av året.
 
På grund av högt vattenstånd i sjöarna Roxen och Glan ökade man avtappningen vilket gav höga flöden i Motala ström framförallt nedströms Roxen. På flera andra platser var flödena också höga någon gång under månaden men kom aldrig upp i varningsklass.

I så gott som hela Sverige översteg månadens högsta vattenföring aktuell månads medelvattenföring. Lägst flöden förekom i den västra delen av Norrland och Svealand.

Vattenföring vid 20 mätstationer i januari 2013.

Vattenstånd

Vattennivån i Vänern låg på en hög nivå hela månaden. Den 10 -11 januari var den 50 cm högre än månadsmedelvärdet för januari. Den lägsta nivån noterades den 30.

Medelvattenståndet i Vättern var ca 25 cm högre än månadsmedelvärdet för januari. Den 1 var vattenståndet 88,77 meter över havet (höjdsystemet RH00), bara 5 cm under den högsta nivå som tidigare uppmätts i januari. Den nivån uppmättes 1999. Det lägsta vattenståndet uppmättes den 20 och 26.

Även i Mälaren och Hjälmaren var medelvattenståndet högre än månadsmedelvärdet för januari medan det i Storsjön var lägre.

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar januari 2013.

Snö

De södra delarna av landet hade barmark första hälften av månaden. Mot slutet av månaden blev det åter milt och snötäcket försvann åter i denna del av landet.

I mitten av månaden var vatteninnehållet i snön större än det normala längst ostkusten, framförallt i nordöstra Uppland. Förhållandevis lägst vatteninnehåll hade snön på västkusten, inre Småland, inre Svealand och delar av södra fjällkedjan.

Grundvattennivå

Sverige dominerades av nivåer för årstiden nära och över de normala. Nordöstra Norrland och större delen av östra Götaland samt östra Svealand hade nivåer mycket över de normala. Västra delen av mellersta Norrland och sydvästligaste Götaland hade nivåer under de normala.

Grundvattennivåerna har sedan december i allmänhet stigit med 5 - 50 cm i Götaland och Svealand. I Norrland har nivåerna i huvudsak sjunkit med 15 – 45 cm.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 januari 2013.
Karta över snöns beräknade vattenvärde, 15 januari 2013. Förstora Bild
Grundvattennivån 15 januari 2013 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer 15 januari 2013 enligt SGU. Förstora Bild