Februari 2019 - Höga flöden i västra Götaland

I Götaland var flödena högre än normalt på grund av mycket nederbörd. Vattenstånden i de stora sjöarna var fortsatt låga eller strax kring det normala.

Vattenföring

I början av månaden var flödena under de normala i stora delar av landet. I Svealand var flödena då mycket under de normala. På grund av stora nederbördsmängder steg flödena mycket under månaden. Runt den 9-15 februari var flödena mycket över de normala i västra Götaland. I slutet på månaden var flödena normala eller mycket över de normala i stort sett hela landet förutom i nordöstra Götaland.

Vattenföring vid 20 mätstationer februari 2019 (428 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

I Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren var vattenståndet i början av månaden under det normala. I Vänern och Vättern steg vattenståndet men var vid månadens slut fortsatt under det normala. Även i Hjälmaren och Mälaren steg vattenståndet och här låg det strax över medelvärdet vid månadens slut.

I Storsjön var vattenståndet vid februaris början strax över det normala. Det sjönk under månaden, vilket är normalt, men låg även vid månadens slut strax över det normala.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar februari 2019 (74 kB, pdf)

Markvatten

I mitten av månaden var markvattenhalten kring eller strax över det normala för större delen av landet. I nordligaste Norrland var den dock strax under det normala.

Snö

I början av månaden var det mer snö än normalt i stora delar av Götaland, i de nordligaste delarna två-tre gånger mer än det normala. I mitten av månaden var det dock barmark i Götaland. I de snötäckta delarna av landet var snöns vatteninnehåll lägre än normalt i stort sett överallt.

Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 februari 2019.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 februari 2019. Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde 15 februari 2019.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 februari 2019. Förstora Bild

Grundvattennivå

I Götaland och Svealand har grundvattennivåerna stigit, medan de i Norrland har sjunkit. Det har varit stor variation i förändringarna.

Små grundvattenmagasin

Karta över grundvattennivåer i små magasin 15 februari 2019 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 februari 2019 enligt SGU. Förstora Bild

I de små grundvattenmagasinen var nivåerna under de normala för årstiden i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. Västra och södra Götaland samt norra Norrland hade nivåer nära de normala för årstiden. Delar av västkusten hade grundvattennivåer över de normala. De små grundvattenmagasinen används framför allt av de som har egna brunnar, dvs. för enskild vattenförsörjning.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen var nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i praktiskt taget hela landet. Vissa delar av Götaland och Norrbotten hade nivåer nära de normala. De stora grundvattenmagasinen används framför allt för kommunal vattenförsörjning.

Vad orsakar de låga nivåerna?

Orsaken till de låga grundvattennivåerna i de små grundvattenmagasinen är den varma och torra sommaren 2018 i kombination med en liten grundvattenbildning under den senaste hösten. De låga nivåerna i de stora grundvattenmagasinen beror på ett nederbördsunderskott under en ännu längre tid, ungefär ett till två år tillbaka i tiden.

Hur påverkas grundvattennivåerna av olika nederbördsmängd under våren?

Om det blir normala nederbördsmängder före sommaren i områden med nivåer under de normala i små magasin bedöms grundvattennivåerna återhämta sig tillräckligt och några stora problem för den enskilda vattenförsörjningen bör inte uppstå. Vissa områden, exempelvis kustnära områden med tunna jordtäcken, kan dock få problem med ökad risk för sinande brunnar och saltvatteninträngning. Nivåerna i de stora grundvattenmagasinen kommer att vara fortsatt låga eller mycket låga även vid normala nederbördsmängder före sommaren, vilket innebär att främst den kommunala vattenförsörjningen kan påverkas.

Vid små nederbördsmängder under de närmaste månaderna kommer grundvattennivåerna att vara fortsatt låga med ett mycket dåligt utgångsläge inför sommaren i både små och stora magasin. Detta innebär att grundvattennivåerna kommer att bli extremt låga i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland och att både den enskilda och den kommunala vattenförsörjningen kommer att påverkas betydligt.

Hur kan grundvattensituationen bli normal?

För att få en normal grundvattensituation behövs betydligt mer nederbörd än normalt under de närmaste månaderna, särskilt före sommaren. Det är särskilt viktigt med mycket nederbörd för de stora grundvattenmagasinen, som vanligtvis har stor betydelse för den kommunala vattenförsörjningen.

Det är också viktigt att sommaren inte infaller tidigt. En tidig sommar minskar förutsättningarna för grundvattenbildning på grund av avdunstning och växternas vattenförbrukning.