Februari 2012 - Mycket höga vårflöden på Gotland

Årets vårflod inträffade i slutet av februari i Götaland och södra Svealand. På Gotland hade vattenflödena en återkomsttid på 10-20 år och i norra Skåne, södra Halland och sydvästra Småland hade flödena en återkomsttid på 1-5 år.

Vattenföring

I början av februari var vattenflödena i södra Sverige ungefär normala. Kring den 20 februari kom varmare luft in över landet och snön började smälta. I samband med detta föll också regn i södra Sverige och flödena i många vattendrag ökade snabbt.
 
På Gotland hade vattenflödena en återkomsttid på ca 10-20 år och var högre än de flöden som uppmättes i mars och november 2010. I Gotlands största å, Gothemsån, uppmättes 25 februari de högsta flödena sedan SMHI startade mätningarna i Hörsne 1984.

I norra Skåne, södra Halland och sydvästra Småland hade flödena en återkomsttid på 1-5 år. På de flesta håll blev de höga flödena kortvariga och kulminerade 23-25 februari. De sista dagarna i månaden hade många vattendrag åter normala vattenflöden.

I Norrland var det inte lika händelserikt. Flödena var under hela månaden normala eller något över de normala.
 

Vattenföring vid 20 mätstationer

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar februari 2012

Snötillgång

Under första delen av februari fanns snö i så gott som hela Sverige. Kring den 20 februari blev det varmare och snön började smälta. I slutet av månaden var marken snöfri i Götaland och stora delar av Svealand.

Snöns vatteninnehåll i mitten av månaden var över det normala på Öland, Gotland och Götalands ostkust. I övriga delar av Götaland och i hela Svealand var vatteninnehållet mindre än det normala för månaden. I Norrland var vatteninnehållet nära det normala förutom i delar av Jämtland, Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten, där det var över det normala
 

Grundvattennivå

Nivåer över eller mycket över de normala dominerade i mellersta och norra Norrland samt mellersta och sydöstra Götaland. I Skåne samt västra Götaland var nivåerna under de normala. I övrigt var nivåerna nära de normala.

Sedan i januari har grundvattennivåerna sjunkit med 10 - 50 cm i större delen av landet. Lokala variationer förekommer dock.

Grundvattensituationen är för närvarande god i praktiskt taget hela landet. Förutom lokala undantag kan några särskilda problem med grundvattentillgången för närvarande inte förutses.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 februari 2012.
Karta över snöns beräknade vattenvärde, 15 februari 2012. Förstora Bild
Grundvattennivån 15 februari 2012 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer 15 februari 2012 enligt SGU. Förstora Bild