December 2017 - Höga på gränsen till mycket höga flöden i Lagan

Flödena var över de för månaden normala i hela Sverige. I framförallt Lagan var flödet högt på gränsen till mycket högt. Vattenståndet var över det normala i Mälaren och Hjälmaren.

Vattenföring

Flödena var över de för månaden normala i hela landet. Under vintern lagras nederbörden som snö i norra Sverige vilket medför att flödena inte blir så höga som de skulle blivit om nederbörden kommit som regn. I stora delar av Norrland minskar flödena mot slutet av månaden. Södra Sverige får dock normalt de största flödena under vintern. December var en nederbördsrik månad och de sista dagarna på året kom stora mängder i framförallt Halland. Det resulterade i höga flöden eller nära mycket höga flöden framförallt i nedre delen av Lagan.

Vattenföring vid 20 mätstationer december 2017 (429 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Medelvattenståndet i Vänern, Vättern och Storsjön låg under det för månaden normala. I Mälaren och Hjälmaren var medelvattenståndet över det normala. I Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren uppmättes det högsta vattenståndet i slutet av månaden. Storsjön hade högst vattenstånd i början av månaden.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar december 2017 (76 kB, pdf)

Markvatten

Markvattenhalten var kring den för årstiden normala i stora delar av landet med något högre halter i Götaland, större delen av Svealand samt Norrlands kustland och delar av inlandet. Endast södra Gotland och ett litet område på Öland hade halter över de för månaden normala.

Snö

I mitten av månaden var snöns vatteninnehåll mycket över det normala i inre delarna av Götaland, inre delarna av Svealand och Norrlandskusten. Allra högsta var halterna i området Luleå till Haparanda, inre delen av Halland upp till Göteborg och ett område väster om Växjö. Norra Gotland, Öland, södra Smålandskusten, Blekingekusten, delar av Skåne och ett område öster om Vänern hade barmark. Dessa områden och övriga delar av Gotland, kustområdena i Bohuslän och ostkusten upp till Söderhamn, stora delar av Värmland, ett område i Härjedalen-Jämtland samt delar av norra fjällkedjan hade ett vatteninnehåll under eller mycket under det normala. Övriga delar hade ett vatteninnehåll över det normala.

Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 december 2017.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 december 2017. Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde, 15 december 2017.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde, 15 december 2017. Förstora Bild

Grundvattennivå

Grundvattennivåerna i de små magasinen var i allmänhet normala eller över de normala för årstiden. I de stora magasinen var nivåerna fortsatt under eller mycket under de normala i betydande delar av landet.      

Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 december 2017 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 december 2017 enligt SGU. Förstora Bild

I de små grundvattenmagasinen har grundvattennivåerna stigit i Götaland, Svealand och södra Norrlands kustland med 10–40 centimeter. I de snötäckta delarna av Norrland har nivåerna sjunkit med 10–25 centimeter.

I stora delar av landet var grundvattennivåerna i de små magasinen över eller nära de normala för årstiden. Götaland och norra Norrland hade nivåer över de normala.

De stora grundvattenmagasinen hade nivåer under eller mycket under de normala i framför allt norra Götaland, större delen av Svealand och södra Norrland. Norra Norrland hade nivåer nära eller över de normala och i södra Götaland var nivåerna nära de normala.