April 2023 - Sjunkande vattenföring i söder och stigande i norr

Snösmältningen började i delar av norra Svealand och södra och östra Norrland i mitten av månaden men avstannade då vädret blev kyligare. Storsjöns nivå har varit fortsatt låg under månaden medan de övriga stora sjöarna haft vattenstånd nära de normala.

Vattenföring

I stora delar av Götaland och södra Svealand var flödena i början på månaden över eller mycket över de normala. April var torrare än normalt vilket resulterade i att flödena i vattendragen minskade och var i slutet av månaden nära normala.

I Norrland och norra Svealand var flödena vid månadens start nära normala. I mitten av månaden började snön smälta och flödena steg i hela området till över de normala. I västra Värmland och längs med Norrlandskusten steg flödena till normala vårflodsnivåer. I slutet på månaden blev det kallare och snösmältningen avtog och flödena minskade. Gul varning utfärdades i Husån i Västernorrlands län och Byälvens övre delar i Värmlands län.

Vattenföring vid 20 mätstationer april 2023 (530 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattennivåerna i Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren har under april månad haft vattennivåer nära de normala.

I Siljan var vattenståndet i början av månaden sjunkande och under det normala. En vecka in i månaden började vattenståndet öka och ökade resten av månaden till över det normala.

Storsjön har haft vattenstånd under det normala under hela månaden men även här steg vattenståndet i slutet av månaden.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar april 2023 (5 kB, pdf)

Markvatten

I början av månaden var markvattenhalten över det normala i södra Sverige och under det normala i norra Sverige.

I mitten av månaden var markvattenhalten under det normala i stora delar av norra Norrland. I resten av Sverige var markvattenfuktigheten nära den normala förutom Värmlands och västra Dalarnas län där markvattenfuktigheten var högre än normalt.

I slutet på månaden var markfuktigheten under den normala i Norrlands södra fjälltrakter. I övriga Sverige var markfuktigheten normal förutom delar av Svealand och sydostligaste Norrland där markfuktigheten var över den normala.

Snö

I början av månaden fanns ett snötäcke från norra Götaland och norrut. I mitten på månaden var det snöfritt i Götaland, Svealand och längs södra Norrlandskusten. Till i slutet av månaden ökade barmarken något i södra Norrland. Snöns vatteninnehåll var i mitten av april högre än normalt längs mellersta Norrlandskusten och sydligaste Norrland och normalt eller mindre än normalt i övriga Norrland.

Karta som visar beräknad markvattenhalt 15 april 2023
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 april 2023 jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981. Förstora Bild
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 april 2023
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 april 2023. Förstora Bild

Grundvattennivå

Små grundvattenmagasin

I april var nivåerna i de små magasinen i Götaland och Svealand höga eller ovanligt höga under hela månaden, medan framför allt fjälltrakterna hade låga eller ovanligt låga nivåer på grund av att vattnet har lagrats i snötäcket. Mellan vecka 16 och 17 syntes ett tydligt trendbrott som signalerade att snösmältningen och därmed påfyllning av grundvatten hade kommit igång. Nivåerna i de små magasinen var höga och i allmänhet normala eller mycket över de normala för årstiden i nästan hela landet. Samtidigt syntes även en påbörjad sjunkande trend i de små magasinen söderifrån i Götaland.

Stora grundvattenmagasin

Nivåerna i de stora magasinen hade ett långsammare men likartat mönster, med höga till ovanligt höga nivåer i Götaland, normala eller något lägre i Svealand och ovanligt låga i Norrland. Även i de stora magasinen syntes effekterna av snösmältningen i de norra delarna av landet.

Källa: Texten och bilden för grundvattennivå kommer från SGU.

Karta över grundvattensituationen i små magasin, 25 april 2023 enligt SGU.
Karta över grundvattensituationen i små magasin, 25 april 2023 enligt SGU. Förstora Bild