April 2019 - Tidig start på vårfloden i norr och låga vattenflöden i södra Sverige

Små nederbördsmängder gav sjunkande vattenföring i södra Sverige och värmen i andra halvan av månaden startade vårfloden i nordvästra Svealand och Norrland. I nordvästra Norrland är årets vårflod en av de tidigaste uppmätta på flera stationer.

Vattenföring

I början av april var flödena ungefär normala i stora delar av landet. I Götaland och Svealand förutom nordvästra delen var flödena sjunkande under hela månaden till slutet av månaden då flödet på många håll var mycket under det normala. På västkusten och i Skåne kom det i slutet av månaden regn som gav något ökande flöden.

I nordvästra Svealand och Norrland förutom sydöstra delen startade snösmältningen under andra halvan av månaden. På vissa håll längs Norrlands kustland och inland var vårflodstoppen i små och medelstora vattendrag något större än ett normal vårflöde. I västra och norra Norrland kom vårflodens start tidigare än normalt.

Vårflodsstart vid station Niavve, Lilla Luleäven. Data från 1925. Den svarta linjen är 2019.
Vårflodsstart vid station Niavve, Lilla Luleälven. Data från 1925. Den svarta linjen är 2019. Förstora Bild

Vattenföring vid 20 mätstationer april 2019 (428 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vänerns vattenstånd var under april normalt och varierade bara ca 4 cm under månaden. Vättern hade också små variationer under månaden och låg ca 20-25 cm under normala nivåer under hela månaden.

Mälaren och Hjälmaren inledde månaden med vattenstånd över det normala som sjönk till slutet av månaden till normala nivåer.

Storsjöns vattenstånd var nära det normala och i slutet på månaden började sjön stiga.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar april 2019 (74 kB, pdf)

Markvatten

Markvattenhalterna var i mitten av månaden normala i större delen av landet.

Snö

I början av april fanns snö i Norrland och nordvästra Svealand och snötäcket minskade bara något till mitten av månaden. Under andra delen av månaden smälte snötäcket i snabb takt och i slutet av månaden fanns bara snö i fjällen och delar av norra Norrlands inland.

Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 april 2019.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 april 2019. Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde 15 april 2019.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 april 2019. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer i små magasin 15 april 2019 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 april 2019 enligt SGU. Förstora Bild

I Götaland och södra Svealand har grundvattennivåerna i de små magasinen som regel sjunkit, medan de i Norrland har stigit eller är oförändrade. I de stora magasinen har nivåerna vanligtvis stigit något som en fördröjd effekt av nederbörd och snösmältning under februari och mars.

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen var nivåerna under de normala för årstiden i Götaland och södra delarna av Svealand. I övriga delar av landet var nivåerna nära eller över de normala.

De låga nivåerna i södra Sverige innebär att situationen inför sommaren kan bli ansträngd. Enskilda brunnsägare rekommenderas att vara uppmärksamma gällande sin vattentillgång.

För att få en normal grundvattensituation i de små grundvattenmagasinen behövs mer nederbörd än normalt under den närmaste månaden.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen var nivåerna under de normala för årstiden i större delen av landet. Nivåer mycket under de normala återfanns främst i östra Svealand och nordligaste Götaland. I de nordvästliga och östligaste delarna av Götaland samt i nordöstra Norrland var nivåerna nära de normala.

På grund av att läget inför sommaren kan bli ansträngt rekommenderar SGU att kommunerna bevakar utvecklingen noggrant och vid behov överväger att införa åtgärder för att minska vattenförbrukningen.

För att få en normal grundvattensituation i de stora grundvattenmagasinen behövs betydligt mer nederbörd än normalt under flera månader.