Klimatindikator – vinterns största snödjup

Hur vinterns största snödjup har varierat på 43 stationer under perioden 1904/05 till 2020/21 presenteras. Den förra vintern 2019/20 var den snöfattigaste under hela den studerade perioden i både Svealand och Götaland

Den snörikaste vintern i Sverige som helhet var 1965/66 då medelvärdet av vinterns största snödjup från de 43 stationerna var 82 cm. Andra snörika vintrar var 1976/77, 2009/10 och 2010/11. Notera att det i diagrammet inte finns någon tydlig trend av minskande snödjup som man kanske hade förväntat sig.

Vinterns största snödjup under vintrarna 1904/05 - 2020/21
Vinterns största snödjup under vintrarna 1904/05 - 2020/21 Medelvärde från 43 stationer i Sverige. Referensperiod: 1960/61 - 1989/90. Förstora Bild

Staplarna visar säsongsmedelvärdet för de 43 utvalda stationerna med långa serier. Den svarta kurvan i figuren är en utjämnad kurva efter staplarna som ungefär motsvarar medelvärdet under 10 år.

Norra Norrland

I norra Norrland var vintern 1905/06 värst (eller bäst?) men det har också förekommit snörika vintrar på senare år. Snöfattiga vintrar var det exempelvis kring 1930 samt vintern 1953/54.

Vinterns största snödjup under vintrarna 1904/05 - 2020/21.
Vinterns största snödjup under vintrarna 1904/05 - 2020/21. Medelvärde från 11 stationer i norra Norrland. Referensperiod: 1960/61 - 1989/90. Förstora Bild

Södra Norrland

I södra Norrland är det vintern 1965/66 som snödjupet varit som störst följt av 1987/88 och vintern 2017/18.

Vinterns största snödjup under vintrarna 1904/05 - 2020/21.
Vinterns största snödjup under vintrarna 1904/05 - 2020/21. Medelvärde från 8 stationer i södra Norrland. Referensperiod: 1960/61 - 1989/90. Förstora Bild

Svealand

I Svealand är det vintern 1965/66 som snödjupet där var som störst. Snödjupet var då 83 cm i snitt som mest under vintern. Den allra snöfattigaste vintern var 2019/20 då det genomsnittliga snödjupet i Sveland bara var 16 cm. Andra snöfattiga vintrar är exempelvis kring 1930, i början av 1970-talet, kring 1990 och 2011/12. Till skillnad mot Norrland är värdena i Svealand lägre under de senaste decennierna.

Vasaloppet, som går av stapeln första söndagen i mars, ställdes in åren 1932 och 1990 på grund av snöbrist. 1989 var loppet nära att ställas in men räddades av ett snöfall i slutet av februari som gav cirka 25 cm i området. I diagrammet kan vi se att dessa år var snöfattiga vintrar.

Vinterns största snödjup under vintrarna 1904/05 - 2020/21.
Vinterns största snödjup under vintrarna 1904/05 - 2020/21. Medelvärde från 9 stationer i Svealand. Referensperiod: 1960/61 - 1989/90. Förstora Bild

Götaland

Vissa år sticker ut lite extra antingen med höga snödjup eller med låga i Götaland, se diagram nedan. Vi ser att vintern 2009/10 är den vinter då medelvärdet av det största snödjupet i landsdelen är störst, cirka 60 cm som snitt för de 15 stationerna. Vi ser också att det var några snöfattiga vintrar kring 1990. Den allra snöfattigaste vintern var 2019/20.

Vinterns största snödjup under vintrarna 1904/05 - 2020/21.
Vinterns största snödjup under vintrarna 1904/05 - 2020/21. Medelvärde från 15 stationer i Götaland. Referensperiod: 1960/61 - 1989/90. Förstora Bild

I diagrammen ovan ser vi att från och med ungefär 1990 ligger det maximala snödjupet på en lägre nivå än tidigare. Det är intressant att se att denna nedgång också kan ses i Klimatindikator - Havsis.

Kommentar

Kartan visar 43 stationer med serier från vintern 1904/05 till 2020/21.
Kartan visar 43 stationer med serier från vintern 1904/05 till 2020/21. Blå linjer visar gränsen mellan Götaland, Svealand, södra Norrland och norra Norrland. Förstora Bild

En sammanställning har gjorts av vinterns största snödjup under perioden 1904/05 - 2020/21 för alla SMHIs stationer. Det visade sig dock att enbart 43 av stationerna var kompletta med snödjupsobservationer varje vinter eller kunde göras till kompletta serier, se karta.

För att göra serierna kompletta har vi varit tvungna koppla ihop ett antal närliggande stationer, exempelvis gjordes mätningarna i Gäddede fram till 2007/08 men därefter har data från Frostviken utnyttjats. Under ett antal vintrar för vissa stationer har dessutom data saknats varför vinterns största snödjup varit tvunget att interpoleras i några fall.