Klimatindikator - vårflodsstart

Hur har ankomsten av vårfloden varierat under 1900-talet till idag? Här redovisas tidpunkten för starten på vårflödet i 22 vattendrag, från Torne älv till Dalälven.

När snön smälter framåt våren ökar flödet i vattendragen. Detta kallas vårflöde. Genom att titta på flödesökningen har SMHI tagit fram tidpunkten för då vårfloden startar för ett tjugotal stationer i Sverige från Torne älv till Dalälven.

Söder om Dalälven är det svårt att ta fram denna typ av indikator eftersom det inte är ihållande minusgrader på vintern vilket ger det karakteristiska vinterflödet.

Tendens till tidigare vårflod

Variationen för när vårfloden startar är stor mellan åren. Men utifrån de stationer som undersökts syns en förändring i att den kommer tidigare och tidigare på året.

I Figur 1 visas en sammanslagning över hur vårflodsstarten varierat för ett antal stationer från 1910 och framåt. Negativa värden innebär att vårfloden startar tidigare än medeldatum för respektive station. Antal stationer som använts varierar över tid. Från 1910 till 1940 har ett tiotal stationer använts. Senare har ett 20-tal stationer använts.

Avvikelse alla stationer
Figur 1. Variationen i start för vårflod för åren 1910 till 2020. Varje stapel visar medelvärdet av hur många dagar som vårflodsstarten avviker för respektive station. Negativa värden innebär att vårfloden startar tidigare än normalt.

Hur beräkningen gått till:

  • Genomsnittligt startdatum har beräknats för respektive station, se definition nedan.
  • Avvikelsen från startdatum har beräknats för varje station och år.
  • Medelvärde för alla stationers avvikelse visas i diagrammet ovan.

Se startdatum för vårfloden

De stationer som valts ut har långa mätserier och finns i oreglerade vattendrag.  I vissa fall finns det luckor i tidsserierna som beror på att det saknas data eller att ett startdatum inte kunnat tas fram.

I kartan nedan visas stationernas placering.

Se data för varje enskild station:

Torne älv: Junosuando

Torne älv: Lannavaara

Torne älv: Torne träsk

Torne älv: Kukkolankoski övre

Sangisälven: Kukkasjärvi

Kalixälven: Kaalasjärvi

Kalixälven: Räktfors

Råneälven: Niemisel

Luleälven: Niavve

Piteälven: Stenudden

Umeälven: Solberg

Umeälven: Överstjuktan

Umeälven: Vindeln

Öreälven: Torrböle

Ångermanälven: Ankarvattnet

Indalsälven: Östra Noren

Ljungan: Gimdalsby

Harmångersån: Hassela

Ljusnan: Lillglän

Ljusnan: Tänndalen

Dalälven: Grötsjön

Klarälven: Vårflodsstart – Nybergsund

Hur har startdatum för vårfloden beräknats?

Startdatum för vårfloden har beräknats som första dagen på året då flödet i vattendraget stiger över medelvattenföring (MQ) efter det lägre vinterflödet.  Genomsnittligt startdatum är medelvärdet av alla år som det finns mätningar.

MQ är medelvärdet av dygnsvattenföringen under hela mätserien.

Uppdatering med förra årets värden sker i september. Då är alla observationer granskade och eventuellt rättade.