Avrinning 2015

Ett år med stor avrinning i norra Sverige och kraftig snösmältning i fjällen under sommaren. För södra Sverige ses låg avrinning i öster och hög avrinning i väster, ett mönster som är bekant från tidigare år.

Det samlade vattenflödet från ett område i naturen kallas avrinning. Den specifika avrinningen, dvs. avrinningen per ytenhet, är ett mått på vattentillgången i området, och uttrycks ofta i mm. Avrinningskartor ger en generell överblick av vattentillgången under det gångna året respektive per säsong. Säsongerna indelas enligt: vinter (december, januari, februari), vår (mars, april, maj), sommar (juni, juli augusti) och höst (september, oktober, november).
 

Hydrologisk modell beräknar

Underlaget till kartorna är beräkningar gjorda med en hydrologisk modell. Sverige är i detta fall indelat i ca 37000 delavrinningsområden och beräkningar görs för varje område. Modellen är kalibrerad för att ge en generell bild över avrinningen från Sverige. Hur stor avrinningen blir bestäms främst av nederbördens storlek, avdunstningen och hur mycket vatten som magasineras i ett område t. ex. som snö. Temperaturen har alltså stor betydelse eftersom både snösmältning och avdunstning beror av den.

Vinter

Vintern var mild och i december kom rikliga regnmängder, framförallt i västra Götaland. Januari var också ganska nederbördsrik. I södra Sverige föll nederbörden både som snö och regn, men en stor del av snön smälte snabbt. Det gav upphov till relativt riklig avrinning i Götaland. I Svealand och Norrland var avrinningen ungefär normal för årstiden.

Vår

I samband med snösmältningen i Norrland föll mycket regn vilket gjorde att avrinningen för våren blev stor där. Det rikliga snötäcket i fjällen började smälta och gav upphov till hög lokal avrinning.

Sommar

Sommarens inledning var kylig och snön låg kvar länge i Lapplandsfjällen. Huvudsakliga avsmältningen skedde under sommarmånaderna juli-augusti och sommaravrinningen i fjällen blev stor. I norra Sverige var juli nederbördsrik vilket avspeglas i kartorna som relativt hög avrinning.

Höst

Hösten var nederbördsfattig. De lokala skurar som ledde till omfattande översvämningar ger inte genomslag för totala avrinningen under hösten. Avrinningen var låg för större delen av landet och då speciellt östra halvan.

Avrinning vinter 2015
Avrinning vinter 2015 (mm) Förstora Bild
Avrinning vår 2015
Avrinning vår 2015 (mm) Förstora Bild
Avrinning sommar 2015
Avrinning sommar 2015 (mm) Förstora Bild
Avrinning höst 2015
Avrinning höst 2015 (mm) Förstora Bild