Avrinning 2014

Årsavrinningen 2014 präglas av låg avrinning längs hela östra delen av landet och hög avrinning i sydvästra Sverige.

Det samlade vattenflödet från ett område i naturen kallas avrinning. Den specifika avrinningen, dvs. avrinningen per ytenhet, är ett mått på vattentillgången i området, och uttrycks ofta i mm. Avrinningskartor ger en generell överblick av vattentillgången under det gångna året respektive per säsong. Säsongerna indelas enligt: vinter (december, januari, februari), vår (mars, april, maj), sommar (juni, juli augusti) och höst (september, oktober, november).
 

Hydrologisk modell beräknar

Underlaget till kartorna är beräkningar gjorda med en hydrologisk modell. Sverige är i detta fall indelat i ca 37000 delavrinningsområden och beräkningar görs för varje område. Modellen är kalibrerad för att ge en generell bild över avrinningen från Sverige. Hur stor avrinningen blir bestäms främst av nederbördens storlek, avdunstningen och hur mycket vatten som magasineras i ett område t. ex. som snö. Temperaturen har alltså stor betydelse eftersom både snösmältning och avdunstning beror av den.

Vinter

Vintern 2014 präglades av relativt hög avrinning för årstiden för stora delar av landet. Särskilt i västra Götaland och sydvästra Svealand. I norra Norrland var vattnet bundet i snötäcket under vintern och avrinningen var därmed låg.

Vår

Perioden februari-april var ovanligt varm och snön smälte allt längre norrut i landet. Det ledde till ökad avrinning och tidig vårflod. I de södra fjälltrakterna låg ett tjockt snötäcke kvar till mitten av maj då rejäl avsmältning påbörjades.

Sommar

Det tjocka snötäcket i fjällen smälter och ger upphov till hög avrinning där. Sommaren var varm och avdunstningen därför hög. I östra Svealand och sydöstra Norrland föll lite nederbörd under sommaren vilket gav låg avrinning. Lokala extrema regn i sydvästra Sverige i augusti ledde till ökad avrinning där.

Höst

Under hösten minskar avdunstningen och en större del av nederbörden blir till avrinning. I vissa delar av landet föll mycket nederbörd under hösten. Speciellt Bohuslän och Dalsland fick mycket regn i oktober och avrinningen blev därför hög. För större delen av landet var avrinningen låg.

Avrinning vinter 2014 mm
Avrinning vinter 2014 (mm) Förstora Bild
Avrinning vår 2014 mm
Avrinning vår 2014 (mm) Förstora Bild
Avrinning sommar 2014 mm
Avrinning sommar 2014 (mm) Förstora Bild
Avrinning höst 2014 mm
Avrinning höst 2014 (mm) Förstora Bild