Avrinning 2012

År 2012 var ett nederbördsrikt år vilket också avspeglas i vattenflödena. Under våren var avrinningen ovanligt hög i mellersta och östra Norrland.

Det samlade vattenflödet från ett område i naturen kallas avrinning. Den specifika avrinningen, dvs. avrinningen per ytenhet, är ett mått på vattentillgången i området, och uttrycks ofta i mm. Avrinningskartor ger en generell överblick av vattentillgången under det gångna året respektive per säsong. Säsongerna indelas enligt: vinter (december, januari, februari), vår (mars, april, maj), sommar (juni, juli augusti) och höst (september, oktober, november).
 

Hydrologisk modell beräknar

Underlaget till kartorna är beräkningar gjorda med en hydrologisk modell. Sverige är i detta fall indelat i ca 37000 delavrinningsområden och beräkningar görs för varje område. Modellen är kalibrerad för att ge en generell bild över avrinningen från Sverige. Hur stor avrinningen blir bestäms främst av nederbördens storlek, avdunstningen och hur mycket vatten som magasineras i ett område t. ex. som snö. Temperaturen har alltså stor betydelse eftersom både snösmältning och avdunstning beror av den.

Vinter

I norra Sverige är vattnet oftast bundet i snö under vintern och därmed är avrinningen låg. Så var fallet vintern 2012. I södra Sverige varierar vinteravrinningen mer mellan olika år och 2012 var vattenflödena på många håll över de normala. Speciellt i sydvästra Sverige var avrinningen hög under vintern.

Vår

Under våren sker snösmältning i stora delar av Norrland vilket leder till ökad avrinning. Under andra halvan av mars var det plusgrader långt norrut och regn föll. Detta gjorde att avrinningen i mellersta och östra Norrland blev ovanligt hög så pass tidigt på året. Dock smälte enbart en del av snön i mars. Den egentliga vårfloden inträffade i Norrland någon gång under april till maj. I östra Götaland var avrinningen lägre än den normala under våren.

Sommar

På sommaren tar vegetationen upp mycket vatten samtidigt som avdunstningen är hög. Detta gör att avrinningen, speciellt i södra Sverige, blir låg. I fjälltrakterna pågår snösmältning under sommaren vilket ger hög avrinning där.

Höst

Under hösten minskar avdunstningen och en större del av nederbörden blir till avrinning. Hösten 2012 blev relativt blöt i stora delar av landet.

avrinning vinter 2012
Avrinning vinter 2012 (mm) Förstora Bild
avrinning 2012 vår
Avrinning vår 2012 (mm) Förstora Bild
avrinning sommar 2012
Avrinning sommar 2012 (mm) Förstora Bild
avrinning höst 2012
Avrinning höst 2012 (mm) Förstora Bild