Våren 2020 - Allmänt varmare och lite torrare än normalt

Efter en mild mars- och aprilmånad följde en i huvudsak kylig maj. Sammantaget blev det dock en vår som i allmänhet var varmare än normalt. Lokalt i de västra fjällen förekom marginella temperaturunderskott. Nederbördsmässigt blev det torrare än normalt på många håll i landet, särskilt i Skåne. I fjällen var det dock en blöt vår. Där noterades även extremt stora snödjup under maj månad. Sommaren dröjde med att göra sitt intåg i landet men i slutet av maj kom den så med besked. 

Temperatur – Varmt i söder, nära normalt i nordväst

Temperaturavvikelse för våren 2020 (mars, april och maj).
Temperaturavvikelse för våren 2020 (normalperiod 1961-1990). Förstora Bild

Temperaturen under våren 2020 blev över vad som är normalt för i princip hela landet. De största temperaturöverskotten återfanns i ett stråk över norra Götaland och södra Svealand samt längs med hela ostkusten. Där var det allmänt omkring 2 grader varmare än normalt. 

I delar av fjällkedjan var medeltemperaturen nära det normala. I Dalafjällen och Jämtlandsfjällen förekom det mycket lokalt även temperaturer precis under det normala. Detta berodde huvudsakligen på den kyliga majmånaden som drog ner medeltemperaturen i de här områdena.

Ute på Landsort (startår 1848) i Södermanland blev detta ihop med 2014 den fjärde varmaste våren som observerats. Ölands norra udde (startår 1851) fick ihop med 1921 sin fjärde varmaste vår. Falsterbo (startår 1880) i Skåne hade tillsammans med 2000 sin fjärde varmaste vår.

Vårens högsta temperatur blev 27,3° uppmätt i Torpshammar i Medelpad den 31 maj. Den 4 mars uppmättes -32,4° i Naimakka i nordligaste Lappland i samband med ett högtryck över Finland och det blev vårens lägsta uppmätta temperatur.

Jämförelse med tidigare vårar i Sverige och globalt

Medeltemperaturer under våren i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen under våren (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen under våren (data från CRU). Förstora Bild

När ett medelvärde beräknas för hela Sverige, baserat på 35 mätstationer spridda runt om i landet, hamnar våren 2020 i den grupp av mycket varma vårar som kunnat observeras de senaste 30 åren. Vi ser även att jämfört med referensvärdet för perioden 1860-1900 får vi gå tillbaka ända till 1987 för att finna en kylig vår. 

Nederbörd – Torrt i Skåne

Nederbördsavvikelse för våren 2020 (mars, april och maj).
Nederbördsavvikelse för våren 2020 (normalperiod 1961-1990). Förstora Bild

I fjällkedjan var våren något blötare än normalt. Detta gäller även för delar av östra Svealand och södra Norrlands kustområden. I Jämtlandsfjällen föll mer nederbörd än normalt under de tre vårmånaderna. I övrigt var minst en av månaderna torrare än normalt.

I Skåne, delar av inre Norrland samt delar av nordvästra Svealand var det däremot torrare än normalt.

Vårens största dygnsnederbörd uppmättes i Härnösand (startår 1858) i Ångermanland med hela 50,2 mm den 1 maj. Detta är den största dygnsmängd som observerats där i maj månad. Det tidigare rekordet på 42,5 mm var från 1929.

En annan stor dygnsmängd på 36,2 mm uppmättes i Söderala i Hälsingland den 4 mars.

Vind – Blåsigt under mars och april

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under våren 2020.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under våren 2020. Förstora Bild

Under både mars och april var det allmänt blåsigare än normalt. Detta gäller särskilt för södra Norrland samt norra Svealand. Maj bjöd däremot på relativt normala vindförhållanden i större delen av landet. 

De högsta vindarna under våren uppmäts i regel under mars, så även i år. Vårens högst uppmätta medelvind stod Stekenjokk i södra Lapplandsfjällen för. Den 31 mars registrerades 29,5 m/s i medelvinden där. Den högsta byvinden på 39,0 m/s uppmättes i Tarfala i norra Lapplandsfjällen den 16 mars. 

Utanför fjällen var det Hanö i Blekinge som rapporterade den högsta uppmätta medelvinden under våren. I samband med stormen Laura den 12 mars rapporterades storm 29,1 m/s. Hanö svarade denna dag även för vårens högsta byvind utanför fjällen. Som mest noterades 37,8 m/s därifrån.

Snö – Extremt stora snödjup i Riksgränsfjällen

Vårens, och även säsongens, största snödjup uppmättes den 31 mars och den 1 april i Katterjåkk i nordvästra Lappland då det var 229 cm där. Under andra halvan av april sjönk snödjupet ihop där för att sedan under början av maj återigen växa till sig. Kulmen nåddes den 15 maj då hela 218 cm uppmättes vilket är det tredje största snödjupet som observerats i maj i Sverige.

I delar av Jämtlandsfjällen noterades ovanligt stora snödjup för årstiden. Den 13 april rapporterades 185 cm från Storlien-Storvallen. Långsam avsmältning i kombination med viss påspädning gjorde att Storlien-Storvallen så sent som den 19 maj uppmätte 143 cm. För södra Norrlands del är detta ett extremt stort snödjup för att vara så sent in i maj.

I samband med att ett nederbördsområde passerade österut över Svealand den 3-4 maj och den 12-13 maj föll nederbörden delvis som snö. Detta renderade lokala snödjup den 4 i östra Värmland, norra Västmanland och sydligaste Dalarna. Snötäckets utbredning på morgonen den 13 var större geografiskt och sträckte sig från Tiveden och Tylöskog i söder och upp mot Dalälven i norr.

Soltimmar – Rekordsolig vår i söder

Våren 2020 blev rekordsolig i Göteborg, Nordkoster, Visby och Hoburg. I Växjö och Karlskrona var det den näst soligaste våren. Mest sol fick Nordkoster med 846 timmar totalt, tätt följt av Visby med 844 timmar. Ingen av de enskilda månaderna var dock rekordsolig.

I Jämtlandsfjällen blev det däremot mindre sol än normalt. Storlien i Jämtland kom sammanlagt upp i endast 385 soltimmar. Därefter följer Tarfala i norra Lapplandsfjällen med 407 soltimmar under våren.

Rangordning av solskenstid under våren 2020
Solskenstid för våren 2020 (mars-maj) och station, markerad med orange sol-symbol. I bakgrunden syns motsvarande solskenstid för övriga år då stationen varit i drift angivet med årtal. Diagrammet omfattar endast perioden från 1983, även för stationer som startade tidigare. Enheten är genomsnittlig solskenstid per dygn. Illustration SMHI Förstora Bild

Mars - Mild eller mycket mild

Mars blev en mild eller mycket mild månad i hela Sverige. Lokalt var månaden en av de allra mildaste som observerats längs Östersjökusten. Ute vid Svenska Högarna (startår 1879) i Uppland var årets mars rekordmild. Det tidigare rekordet var från 1990. Landsort (startår 1848) i Södermanland hade sin näst mildaste marsmånad. Endast 1990 har varit mildare där. Gotska Sandön (startår 1879) hade tillsammans med 2007 sin tredje mildaste marsmånad efter 1990 och 1921. Även Hoburg (startår 1879) på sydligaste Gotland hade sin tredje mildaste marsmånad. Där var det istället 2007 och 1990 som var mildare än 2020.

Vädermässigt var månaden varierande. Flera stationer i södra Sverige uppmätte månadens lägsta temperatur först på månadens sista dag. För några stationer var detta inte bara månadens utan även hela säsongens lägsta temperatur. I Linköping-Malmslätt i Östergötland och ute på Landsort i Södermanland var det ett rekordsent datum för senaste säsongsminimum.

April - Lokalt rekordvarm vid ostkusten

Ett intensivt lågtryck drog den 2 in över landet. I samband med detta uppmättes ovanligt lågt lufttryck. Västmarkum i Ångermanland rapporterade det lägsta lufttrycket med 965,5 hPa. Detta var det lägsta uppmätta aprillufttrycket i Sverige sedan 1980. Bara fyra andra lågtryck har renderat lägre lufttryck i april. Dessa är från 1876, 1943 (två stycken) samt 1980. Månaden blev betydligt blåsigare än normalt i södra Norrland.

I södra halvan av landet var det en mycket varm månad medan månaden längst i norr var tämligen normal. Utmed syd- och ostkusten var månaden lokalt rekordvarm. Två stationer med långa mätserier, Ölands norra udde (startår 1851) och Landsort (startår 1848) i Södermanland, upplevde sin absolut varmaste aprilmånad. I Falsterbo (startår 1880) i sydligaste Skåne tangerades rekordet från 2014.

I större delen av landet var det en torr månad. I fjällen föll däremot mer nederbörd än normalt. Solskenstiden följde i stora drag nederbördsfördelningen. Ergo, där det var torrt lyste solen mer än normalt och där det var blött var det mindre sol än brukligt.

Maj - Kylig och mycket snörik i fjällen

I maj kopplade kylan greppet och det var först kring Kristi Himmelfärdsdag den 21 som mildare luft orkade leta sig upp över landet. I samband med detta skedde en övergång till meteorologisk sommar i södra Sverige. De avslutande dagarna bjöd sedan på i huvudsak varmt väder varför sommaren snabbt avancerade.

De inledande veckornas kyla gjorde att snödjupet i fjällen växte till sig. I mitten av månaden noterades extremt stora snödjup i både Riksgränsfjällen och delar av Jämtlandsfjällen. Varmare väder i slutet av månaden gjorde att vårfloden kom igång på allvar i norra Norrland.

Värmen under månadens avslutande dygn gjorde att Gäddede (startår 1905) i norra Jämtland inte lyckades slå sitt gamla majrekord. Maj 1915 och 1909 fortsätter därmed att vara den allra kallaste majmånad som observerats där. Årets majmånad blev dock ihop med 1955 och 1927 den tredje kallaste som observerats där.