Visualisering viktigt verktyg när Uddevalla ska bli en bättre stad

Varför får vi översvämningar och vad kan göras? Med hjälp av visualiseringar blir problemställningar och möjliga lösningar tydliga. Det är en viktig hörnsten i dialogen och besluten för Uddevallas långsiktiga utveckling. Kommunens mål är att minska översvämningsriskerna och samtidigt skapa en attraktiv och hållbar stadsmiljö.

Uddevalla drabbas återkommande av översvämningar. Med det förändrade klimatet står Uddevalla inför utökade utmaningar i form av mer skyfall och ett stigande hav. Kommunen driver därför ett långsiktigt utvecklingsarbete för att klimatanpassa staden. Det innebär bland annat ett översvämningsskydd mot havet, med öppningsbara delar så att skyfallsvatten kan passera ut.

Redan från projektstarten år 2018 har det varit en uttalad ambition att översvämningsskydden inte bara ska innebära tekniska lösningar, här handlar det om att skapa en attraktiv stad. Att göra så rätt som möjligt och samtidigt ha flexibla lösningar – ingen vet exakt hur framtiden blir – i kombination med stora kostnadsinvesteringar, kräver naturligtvis långtgående dialoger och samråd.

Skissbild ovanifrån över tänkt utformning längs ån
Bilden visar en tänkt utformning längs Bäveån. Illustration Sydväst arkitektur och landskap

Bilder förklarar problem och lösningar

Eftersom förankringsarbetet ses som avgörande har Uddevalla satsat på visualisering av den fysiska utformningen, det vill säga att i bildform lyfta fram olika problemställningar och lösningsalternativ. Grundidén med visualiseringarna är att ge en helhetsbild och skapa förståelse för vägen framåt.

Det ska bli tydligt varför utvecklingen är nödvändig och varför stora investeringar behövs. Här visas exempelvis hur och varför Uddevalla drabbas av översvämningar, hur översvämningsskydd integreras i stadsmiljön och hur nya mötesplatser och promenadstråk längs vattnet kan komma att se ut.

En bred blandning av olika sorters bilder används, som fotografier, grafiska illustrationer, kartor, diagram och filmer. Valet av bildtyp för varje situation styrs av hur en viss problemställning bäst illustreras, och i vilket syfte en bild ska användas.

En målsättning är att de flesta ska kunna förstå bilderna. Här används inga vetenskapliga begrepp utan materialet ska illustrera vad en förändring betyder i praktiken. Några exempel är havsnivåns höjning i förhållande till en stående person, eller hur många tankbilar fyllda med vatten som ett kraftigt skyfall innebär per sekund.

Man pekar mot den befintliga Museiparken
En av de framtidsbilder som används flitigt illustrerar mötet med vattnet. Vyn mot Bohusläns museum gör att medborgaren lätt kan känna igen sig. Illustration Sydväst arkitektur och landskap.

Gör budskapen tydliga

Erfarenheterna från projektet pekar tydligt på hur viktigt det är att bestämma exakt vad man vill visa i varje bild, för att på så sätt sortera bort onödiga detaljer och göra budskapen tydliga.

Projektet har en rik katalog av illustrationer, vilken förfinas och utökas efter hand. Ofta presenteras bilder till medborgarna för att väcka intresse och skapa förståelse, till exempel på kommunens hemsida, i utställningar och via lokalmedia. De är också viktiga för samråd och i planer som riktar sig till den bredare målgruppen. Visualiseringarna är samtidigt ett värdefullt verktyg inom projektet. De används löpande som underlag för dialog och beslut, till andra tjänstemän och till politiker.

Så drivs projektet

Uddevalla kommun upphandlade tidigt konsulthjälp i form av landskapsarkitekter för att illustrera den fysiska planeringen. Landskapsarkitekterna finns med genomgående vid projektets stormöten och arbetsmöten. Ofta tas visualiseringar fram efter diskussioner om vad som finns behov av att visa, som underlag för ytterligare dialog eller beslut.

Erfarenheter

  • Kommunikationsarbetet både inom projektet och ut från projektet tar mer tid än planerat.
  • Det gäller att våga sortera bort för att kunna lyfta fram vad som är viktigast. Det får inte bli för komplext, om man berättar för mycket kan budskapet förloras.
  • Projektet vill inte visa ”domedagen”, utan skapa förståelse för problemen och visa på lösningar.
  • Kanske satsa mindre på dyra ”värstingbilder”, och istället göra fler enkla skisser och fler alternativa framtidsbilder.
  • Det är viktigt med kontakten med närmiljön, att man känner igen sig. Därför används ofta befintliga byggnader i bilderna, liksom mänsklig närvaro.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.