Visualisering viktigt verktyg när Uddevalla ska bli en bättre stad, fördjupning

Varför får vi översvämningar och vad kan göras? Med hjälp av visualiseringar blir problemställningar och möjliga lösningar tydliga. Det är en viktig hörnsten i dialogen och besluten för Uddevallas långsiktiga utveckling. Kommunens mål är att minska översvämningsriskerna och samtidigt skapa en attraktiv och hållbar stadsmiljö.

Centrala Uddevalla är beläget i ett låglänt område med Bäveån som strömmar genom staden och delar den i en nordlig och en sydlig del. Runtom staden är terrängen högre vilket gör att det samlas stora mängder vatten från omgivningarna vid kraftig nederbörd.

Ytterligare en riskfaktor är havet – Uddevalla drabbas redan idag av återkommande översvämningar vid högvatten i Byfjorden. Förutom översvämningsriskerna är också skredriskerna överhängande på grund av instabila markförhållanden.

Med det förändrade klimatet står Uddevalla inför utökade utmaningar i form av mer skyfall och ett stigande hav.

Översvämning i stadskärna
Uddevalla drabbas återkommande av översvämningar. Foto Uddevalla kommun

Långsiktigt projekt minskar översvämningar

Kommunen driver därför ett långsiktigt utvecklingsarbete för att klimatanpassa staden. Det innebär bland annat ett översvämningsskydd mot havet, med öppningsbara delar så att skyfallsvatten kan passera ut. En annan del är att anlägga så kallade skyfallsleder så att överskottsvatten kan rinna ut i översvämningsskyddets öppningar.

Skiss från ovan som visar en tänkt lösning för översvämningsskydd
Illustration som visar hur översvämningsskydden för centrala Uddevalla skulle kunna placeras (röda linjer). Illustration Sydväst arkitektur och landskap

Målet skapa en attraktiv stad

Redan från projektstarten år 2018 har det varit en uttalad ambition att översvämningsskydden inte bara ska innebära tekniska lösningar, här handlar det om att skapa en attraktiv stad: ”vi vill göra fantastiska miljöer för människor, miljö och djur, med fokus på hur vi ska vistas här”.

Förankringsarbetet är avgörande

Att göra så rätt som möjligt och samtidigt ha flexibla lösningar – ingen vet exakt hur framtiden blir – i kombination med stora kostnadsinvesteringar, kräver naturligtvis långtgående dialoger och samråd. Inblandade parter är många, men kanske framför allt kommunens tjänstemän från olika förvaltningar, politiker och inte minst medborgarna.

Eftersom förankringsarbetet ses som avgörande har Uddevalla satsat på visualisering av den fysiska utformningen, det vill säga att i bildform lyfta fram olika problemställningar och lösningsalternativ. Under arbetets gång svarar landskapsarkitekter för visualiseringen i tät dialog med planerare och teknisk expertis.

Visualiseringar förklarar och visar vägen

Grundidén med visualiseringarna är att ge en helhetsbild och skapa förståelse för vägen framåt. Det ska bli tydligt varför utvecklingen är nödvändig och varför stora investeringar behövs.

Här visas exempelvis hur och varför Uddevalla drabbas av översvämningar, hur översvämningsskydd integreras i stadsmiljön och hur nya mötesplatser och promenadstråk längs vattnet kan komma att se ut.

Man pekar mot den befintliga Museiparken
En av de framtidsbilder som används flitigt illustrerar mötet med vattnet. Vyn mot Bohusläns museum gör att medborgaren lätt kan känna igen sig. Illustration Sydväst arkitektur och landskap.

Olika typer av bilder för olika ändamål

En bred blandning av olika sorters bilder används, som fotografier, grafiska illustrationer, kartor, diagram och filmer. Valet av bildtyp för varje situation styrs av hur en viss problemställning bäst illustreras, och i vilket syfte en bild ska användas. Några huvudtyper är traditionella framtidsbilder med en tänkt idémässig slutlig situation, samt komplexa bilder där många faktorer samspelar - kanske som diagram eller kartor. Även om målgruppen är en ”intresserad allmänhet” finns också mer tekniskt avancerade skisser.

En målsättning är att de flesta ska kunna förstå bilderna. Här används inga vetenskapliga begrepp utan materialet ska illustrera vad en förändring betyder i praktiken. Några exempel är havsnivåns höjning i förhållande till en stående person, eller hur många tankbilar fyllda med vatten som ett kraftigt skyfall innebär per sekund. De flesta ska också kunna känna igen sig i visualiseringarna. Därför förekommer oftast befintliga, kanske större offentliga byggnader, för att underlätta orienteringen.

Bilderna ska ha tydliga budskap

En utmaning med att skapa olika typer av visualiseringar är att inte få med alltför mycket information. Erfarenheterna från projektet pekar tydligt på hur viktigt det är att bestämma exakt vad man vill visa i varje bild, för att på så sätt sortera bort onödiga detaljer och göra budskapen tydliga.

Projektet har en rik katalog av illustrationer, vilken förfinas och utökas efter hand. Ofta presenteras bilder till medborgarna för att väcka intresse och skapa förståelse, till exempel på kommunens hemsida, i utställningar och via lokalmedia. De är också viktiga för samråd och i planer som riktar sig till den bredare målgruppen.

Men visualiseringarna är samtidigt ett viktigt verktyg inom projektet. De används löpande som underlag för dialog och beslut, till andra tjänstemän och till politiker. ”Det gör oss trygga med besluten, att alla argument kommit fram”.

Människor som rör sig i parkmiljö
En vision för hur museiparken skulle kunna se ut. Illustration Sydväst arkitektur och landskap

Så drivs projektet

Uddevalla kommun identifierade tidigt behovet av visualisering och upphandlade konsulthjälp i form av landskapsarkitekter för att illustrera den fysiska planeringen. Landskapsarkitekterna finns med genomgående vid projektets stormöten och arbetsmöten. Ofta tas visualiseringar fram efter diskussioner om vad som finns behov av att visa, som underlag för ytterligare dialog eller beslut.

Grafiska illustrationer, diagram och skisser produceras med relativt enkla standardprogram. Filmproduktion är mer utmanande, men samtidigt populärt att visa.

Därför satsar Uddevalla på visualisering

Översiktligt kan satsningen på visualiseringen beskrivas som:

  • nödvändig för att förankra projektets arbete
  • viktigt arbetsverktyg i den fortlöpande utvecklingsdialogen
  • underlag för att olika kompetenser kan mötas lättare
  • viktigt underlag för beslutsfattande

Finansiering

Att genomgående satsa på visualisering kostar mycket. Det är dock en relativt liten del av det mycket stora och långvariga klimatanpassningsprojektet. Finansieringen har skett inom ramen för hela projektet.

Erfarenheter

  • Kommunikationsarbetet både inom projektet och ut från projektet tar mer tid än planerat.
  • Det gäller att våga sortera bort för att kunna lyfta fram vad som är viktigast. Det får inte bli för komplext, om man berättar för mycket kan budskapet förloras.
  • Projektet vill inte visa ”domedagen”, utan skapa förståelse för problemen och visa på lösningar.
  • Kanske satsa mindre på dyra ”värstingbilder”, och istället göra fler enkla skisser och fler alternativa framtidsbilder.
  • Det är viktigt med kontakten med närmiljön, att man känner igen sig. Därför används ofta befintliga byggnader i bilderna, liksom mänsklig närvaro.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.