Skyfallskartering visar på sårbara platser

I ett förändrat klimat kan skyfallen bli vanligare och mer intensiva. Vid hårdgjorda ytor, till exempel asfalt, och lågt belägna platser kan det finnas risk för översvämning. En skyfallskartering ger en indikation på var samhället är sårbart för dessa händelser. Botkyrka och Kristinehamn är två kommuner som arbetat med skyfallskarteringar.

Översvämning vid skyfall kan ha stor påverkan på viktiga funktioner och strukturer i samhället. Dessutom kan det innebära stora kostnader på grund av skador på fastigheter och byggnationer. I Botkyrka kommun gjordes en klimat- och sårbarhetsanalys som påvisade ett behov av att fördjupat kartlägga stadens sårbarheter vid skyfall, gällande befintlig och ny bebyggelse. Detta gjordes genom en skyfallskartering, som identifierar platser där det kan krävas ytterligare konsekvensanalyser. Det kan i sin tur indikera var det behövs förebyggande åtgärder, beredskapsplaner eller mer hänsyn för höjdsättning vid nybyggnationer.

En rapport från SMHI, publicerad 2017, visar att en ökning av skyfall kan väntas i framtiden. Bland annat visar modelleringarna att en förväntad återkomsttid för ett 20-årsregn kan komma att minska till sex till tio år under sommaren. På vintern kan denna återkomsttid gå ner till två till fyra år. Detta bygger på en jämförelse mellan perioden 1961-1990 och scenarion för 2071-2100. Dessa ger en indikation på sannolikheten för skyfall i framtiden.

Arbetsprocessen 

Grunden för arbetet mot en skyfallskartering ligger i en klimatstrategi som Botkyrka kommun antog år 2009. Arbetet inleddes med att göra en klimat- och sårbarhetsanalys som påvisade var kommunen var som mest sårbar för klimatförändringar. Med utgångspunkt i analysen började kommunen ta fram ett förfinat och fördjupat material för det analysen utpekat som svagheter i kommunen.

2015 påbörjades arbetet att ta fram den befintliga karteringen. Denna är baserad på den nya nationella höjddatabasen framtagen av Lantmäteriet vilken ger ett bättre resultat än den tidigare databasen. En konsultbyrå tog fram en modell samt en rapport gällande befintlig bebyggelse i de tätbebyggda områdena i kommunen samt områdena i mellan dessa. I modellen som togs fram kan kommunens representanter gå in och se hur planerad bebyggelse kan komma att påverka hur vattnet rinner.

Resultatet har de valt att inte kommunicera ut externt för tillfället. Dock används det i det interna arbetet så att kommunens anställda kan få en övergripande bild av översvämningsriskerna i de områden som är av intresse. Resultatet från karteringen används även i kommunikation med exploatörer för att påvisa var extra höjdsättning eller andra åtgärder behövs.

kartbild med indikationer på maximala vattendjup i samband med 100-årsregn.
Överblick över Botkyrka kommun när skyfallslagret är pålagt. Används internt inom kommunen. Foto Botkyrka kommun Förstora Bild

Att tänka på

  • Det är viktigt att ha ett väl inarbetat klimatstrategiskt arbete, från översiktsplan till uppdrag, som grund.
  • Starta med en klimat och sårbarhetsanalys för att se om en skyfallskartering är det som bör prioriteras av din kommun.
  • Rådata från en kartering ger i sig inte mycket information och bör främst ses som ett av flera verktyg i utvecklingsarbete. Karteringen behöver sambehandlas med fakta från kommunen övriga datakällor.
  • En bra utförd kartering kan ge stor hjälp för att förstå vattenflödenas väg i städerna.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.