Skydd för översvämningar, Centralsjukhuset i Karlstad

Karlstad kommun och Landstinget i Värmland tar ett gemensamt helhetsgrepp om sitt översvämningsutsatta centralsjukhusområde. Hösten 2017byggs en skyddsvall kombinerad med gång- och cykelbana, samtidigt ska dagvattensystemet förstärkas.

Centralsjukhuset för Värmland ligger bredvid Klarälven i Karlstad och vitala funktioner kommer översvämmas om älven stiger mer än 2,3 meter. En sådan översvämning beräknas inträffa i genomsnitt en gång per hundra år. Konsekvenserna innebär stora risker för patientsäkerheten och sjukhuset skulle sannolikt också behöva evakueras. Utöver översvämningsriskerna från älven är området dessutom känsligt för skyfall.

Skyddsvall med gång- och cykelbana

Landstinget som har ansvar för sjukhuset utredde hur sjukhuset bäst skulle kunna skyddas samtidigt som kommunen började planera en gång- och cykelväg utmed älven. Eftersom en skyddsvall också skulle behöva dras längs älven föddes idén om en kombinerad lösning.

Beslutet blev att anlägga en drygt kilometerlång skyddsvall med gång- och cykelväg som kommer skydda det 23,5 ha stora sjukhusområdet. En del av projektet blir samtidigt att rusta upp dagvattensystemet och förstärka det med öppna lösningar. Gång- och cykelbanan kommer också höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och öka tillgängligheten. Byggstart var ursprungligen planerad till vintern 2014/2015 men försenades och påbörjades istället 2016. I september 2017 var de norra delarna av skyddsvallen, sponten och gång- och cykelbanan färdigställda och arbetet fortsätter söderut. Projektet beräknas stå klart 2019.

Tidigt i projektet skapades framtidsbilder på det färdiga resultatet som förenklade kommunikationen vid samråd med närboende. De närboende reagerade positivt på projektet och undrade om man inte kunde sträcka ut vallen längre och skydda ett större område.

Karlstad sjukhusvall
Ingen förstörd utsikt över vattnet här inte. Bilden visar ett avsnitt av skyddsvallen till sjukhuset som den är tänkt att se ut när den är färdig. Det är en av ett antal framtidsbilder som tagits fram. Med bilderna var det lättare att kommunicera och samverka med berörda parter och boende i området utan missförstånd. Förstora Bild

Målsättningen är att åstadkomma ett säkert Centralsjukhus som kan fungera även vid värsta tänkbara översvämningsscenario. En positiv effekt av den permanenta skyddsvallen är också att räddningstjänsten inte behöver avsätta resurser för att skydda sjukhuset vid en översvämningssituation i Karlstad. Det betyder att de kan koncentrera sig på att skydda övriga staden och kommunen.

Finansiering

Projektet beräknas kosta cirka 58 Mkr totalt varav kommunen betalar cirka 20 Mkr och Landstinget 38 Mkr. Landstinget betalar för spont, pumpstationer och VA-lösningar på sin mark, kommunen betalar för väg och gata samt VA-förbättringar på sin mark. För de kostnader som kan kopplas till skydd mot älven har en ansökan skickats till MSB. Bidrag gällande utredningar och tillståndsansökan godkändes under 2016 men svar på ansökan om bidrag för byggnationen hade under hösten 2017 inte kommit.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.