Skydd för översvämningar, Centralsjukhuset i Karlstad

Karlstad kommun och Region Värmland har tagit ett gemensamt helhetsgrepp om sitt översvämningsutsatta centralsjukhusområde. 2018 färdigställdes en skyddsvall som är kombinerad med en gång- och cykelbana, samtidigt som dagvattensystemet förstärktes.

Värmlands centralsjukhus ligger bredvid Klarälven i Karlstad och vitala funktioner skulle översvämmas om älven steg med mer än 2,3 meter. En sådan översvämning beräknas inträffa i genomsnitt en gång per hundra år. Konsekvenserna innebär stora risker för patientsäkerheten och sjukhuset skulle sannolikt också behöva evakueras. Utöver översvämningsriskerna från älven är området dessutom känsligt för skyfall.

Översvämningsskydd för Centralsjukhuset i Karlstad
Översvämningsskyddet med erosionsskydd, cykelbana och dagvattenutlopp. Foto Karlstads kommun

Skyddsvall – men även gång- och cykelbana

Region Värmland, som har ansvar för sjukhuset, utredde hur det bäst skulle kunna skyddas samtidigt som kommunen började planera en gång- och cykelväg utmed älven. Eftersom en skyddsvall också skulle behöva dras längs älven föddes idén om en kombinerad lösning.

Projektet omfattade en skyddsvall mot Klarälven, förbättrad dagvattenhantering och en gång- och cykelbana som ökar trafiksäkerheten. Lösningarna kompletterar varandra så att översvämningsskydd och tillgänglighet säkerställs med lösningar som är kostnadseffektiva och håller under lång tid.

Tidigt i projektet skapades framtidsbilder över det förväntade resultatet som förenklade kommunikationen vid samråd med närboende. De närboende reagerade positivt på projektet och undrade om man inte kunde sträcka ut vallen längre och skydda ett större område.

Projektet blev ett samverkansprojekt mellan Region Värmland och Karlstads kommun. Det påbörjades under 2010 med en första rapport, ”Åtgärder mot översvämning CSK”. Därefter har flera översvämningsprogram och utredningar utförts. Exempelvis ingår åtgärden i ett beslutat översvämningsprogram i Karlstads kommun. Under 2014 kom dombeslut från Mark- och miljödomstolen, och upphandling av entreprenör färdigställdes 2016. Därefter påbörjades arbetet med översvämningsskyddet som stod klart 2018.

Karlstad sjukhusvall
Ingen förstörd utsikt över vattnet. Det är en av ett antal framtidsbilder som tagits fram. Med bilderna var det lättare att kommunicera och samverka med berörda parter och boende i området utan missförstånd. Förstora Bild

Målsättningen är att åstadkomma ett säkert Centralsjukhus som kan fungera även vid värsta tänkbara översvämningsscenario. En positiv effekt av den permanenta skyddsvallen är också att räddningstjänsten inte behöver avsätta resurser för att skydda sjukhuset vid en översvämningssituation i Karlstad. Det betyder att de kan koncentrera sig på att skydda övriga staden och kommunen.

Finansiering

Projektet budgeterades till cirka 62 miljoner kronor varav kommunen betalar cirka 22 miljoner kronor och Region Värmland 40 miljoner kronor. Slutkostnaden var 68,4 miljoner kronor varav kommunen stod för 26,3 miljoner kronor och Region Värmland 42,1 miljoner kronor. Statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor från MSB söktes för delar av översvämningsskyddet. Den totala beviljade summan från MSB var 66,1 miljoner kronor för hela projektet. Bidragsnivån var 60 %, vilket innebar nästan 39,7 miljoner kronor i bidrag från MSB.

Kostnaderna för underhåll har i en grov kalkyl beräknats till 135 000 kr per år där underhållskostnaden för pumparna är den största utgiften.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.