Bred satsning för smartare hantering av regnvatten, Malmö och Lund

Med klimatförändringen väntas skyfallen i Sverige bli både vanligare och kraftigare. God hantering av vattnet ökar städernas förmåga att klara skyfallen, och därmed minska stora skador. I satsningen ”Tillsammans gör vi plats för vattnet” uppmanar VA SYD allmänheten och olika typer av fastighetsägare till egna åtgärder för att minska belastningen på avloppsnätet. Ett syfte är också att skapa engagemang kring vattenfrågor.

I framtiden väntas ökad nederbörd i Sverige till följd av klimatförändringar, och skyfall kan komma att bli allt vanligare. Städer är sårbara för skyfall då det finns mycket hårdgjord yta och tät bebyggelse, vilket gör att vattnet hindras från att rinna ner i marken. I augusti 2014 drabbades Malmö av ett skyfall som resulterade i översvämningar på flera ställen då avloppsnätet inte kunde hantera de stora vattenmängderna. Många källare vattenfylldes, hushåll drabbades av elavbrott, fordon fastnade i vattenmassorna och tåg fick ställas in.

Skyfallshantering i Malmö

Efter skyfallet började Malmö stad och den regionala organisationen för vatten och avlopp, VA SYD, arbeta med en skyfallsplan. Runt 30 procent av marken i kommunen ägs av Malmö stad och därför är det endast där kommunen kan utföra åtgärder. Det konstaterades att det finns behov av att göra dagvattenlösningar på mark som inte tillhör Malmö stad.

De privatägda ytorna i Malmö ägs av kunder till VA SYD. Därmed ansågs det bästa komplementet till skyfallsplanen vara att vända sig till VA SYD:s kunder, för att minska belastningen på ledningsnätet. En projektgrupp tillsattes efter politiskt beslut inom VA SYD:s ägarnämnd i Malmö, och ur den skapades insatsen ”Tillsammans gör vi plats för vattnet”, med aktiviteter riktade till olika målgrupper.

Satsning för dagvattenhantering

Projektet startade hösten 2017 och drivs och ägs av VA SYD, som är en av landets största organisationer för vatten och avlopp. Det är ett politiskt styrt kommunalförbund där fem skånska kommuner ingår varav två är delaktiga i detta projekt. De första åren riktade sig satsningen till Malmö men år 2020 gick även Lund med.

Satsningen syftar till att förändra synen på hanteringen av vatten i staden och därmed minska översvämningsrisker och skapa smartare nyttjande av vatten. Det handlar dels om attitydförändring och dels om att få allmänheten att hjälpa till att ”göra plats för vattnet” på sina fastigheter.

Genom att ta hand om regnvatten lokalt avlastas ledningsnätet, vilket förebygger översvämning när det regnar mycket. Om regnvattnet lagras i en regnvattentunna kan det dessutom användas till att vattna trädgården när det är torrt. VA SYD erbjuder olika typer av fastighetsägare inom Malmö och Lund 2 500 kronor per kapat stuprör.

Kapat stuprör där vatten leds till regnvattentunna
Kapat stuprör där vatten leds till regnvattentunna. När tunnan blir full leds vattnet ut i rabatten genom en bräddslang. Foto VA SYD Förstora Bild

Aktiviteter och kommunikation

VA SYD håller bland annat lokala möten, utställningar på mässor, riktade postutskick och kampanjer till villaägare. De använder sig av kanaler såsom webbsidan, Instagram, Facebook och reklamskyltar för att sprida budskapet. På webbsidan finns det filmer och beskrivningar för hur ett stuprör kan kapas och hur en mängd andra åtgärder kan utföras på ett enkelt sätt på egen hand.
Tillsammans gör vi plats för vattnet (VA SYD)

Reklamskylt som uppmuntrar till att ta hand om regnvatten
Reklamskylt i Lund uppmuntrar till att ta hand om regnvatten Foto VA SYD Förstora Bild

Projektet erbjuder även personliga besök till bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och andra verksamheter för att komma med råd, idéer och stöd gällande vilka åtgärder som kan utföras på fastigheten i fråga. Här används aktivt kontaktsökande som kommunikationsstrategi. Även hemsidan ger tips på olika åtgärder som verksamheter kan utföra. De verkar också för att skapa samarbeten som kan leda till åtgärder för dagvattenhantering.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.