Bred satsning för smartare hantering av regnvatten, Malmö och Lund, fördjupning

Med klimatförändringen väntas skyfallen i Sverige bli både vanligare och kraftigare. God hantering av vattnet ökar städernas förmåga att klara skyfallen, och därmed minska stora skador. I satsningen ”Tillsammans gör vi plats för vattnet” uppmanar VA SYD allmänheten och olika typer av fastighetsägare till egna åtgärder för att minska belastningen på avloppsnätet. Ett syfte är också att skapa engagemang kring vattenfrågor.

I framtiden väntas ökad nederbörd i Sverige till följd av klimatförändringar, och skyfall kan komma att bli allt vanligare. Städer är sårbara för skyfall då det finns mycket hårdgjord yta och tät bebyggelse, vilket gör att vattnet hindras från att rinna ner i marken. I augusti 2014 drabbades Malmö av ett skyfall som fick stora konsekvenser. Det resulterade i översvämningar på flera ställen då avloppsnätet inte kunde hantera de stora vattenmängderna. Många källare vattenfylldes, hushåll drabbades av elavbrott, fordon fastnade i vattenmassorna och tåg fick ställas in.

Skyfallshantering i Malmö

Ledningsnätet i Malmö är gammalt, och för fortsatt utbyggnad i staden i kombination med fler och kraftigare skyfall är det också underdimensionerat. Efter skyfallet 2014 började Malmö stad och den regionala organisationen för vatten och avlopp, VA SYD, arbeta med en skyfallsplan. Runt 30 procent av marken i kommunen ägs av Malmö stad och därför är det endast där kommunen kan utföra åtgärder. Det konstaterades att det finns behov av att göra dagvattenlösningar på mark som inte tillhör Malmö stad.

De privatägda ytorna i Malmö ägs av kunder till VA SYD. Därmed ansågs det bästa komplementet till skyfallsplanen vara att vända sig till VA SYD:s kunder, för att minska belastningen på ledningsnätet. En projektgrupp tillsattes efter politiskt beslut inom VA SYD:s ägarnämnd i Malmö, och ur den skapades insatsen ”Tillsammans gör vi plats för vattnet”, med aktiviteter riktade till olika målgrupper.

Satsning för dagvattenhantering

Projektet startade hösten 2017 och drivs och ägs av VA SYD, som är en av landets största organisationer för vatten och avlopp. Det är ett politiskt styrt kommunalförbund där fem skånska kommuner ingår varav två är delaktiga i detta projekt. De första åren riktade sig satsningen till Malmö men år 2020 gick även Lund med.

Satsningen syftar till att förändra synen på hanteringen av vatten i staden och därmed minska översvämningsrisker och skapa smartare nyttjande av vatten. Det handlar dels om attitydförändring och dels om att få allmänheten att hjälpa till att ”göra plats för vattnet” på sina fastigheter. För att göra detta ger projektet råd och inspiration till småhus- och villaägare, bostadsrättsföreningar, bostadsbolag och andra verksamheter. De verkar också för att skapa samarbeten som kan leda till åtgärder för dagvattenhantering.

Kapat stuprör där vatten leds till regnvattentunna
Kapat stuprör där vatten leds till regnvattentunna. När tunnan blir full leds vattnet ut i rabatten genom en bräddslang. Foto VA SYD Förstora Bild

Genom att ta hand om regnvatten lokalt avlastas ledningsnätet, vilket förebygger översvämning när det regnar mycket. Om regnvattnet lagras i en regnvattentunna kan det dessutom användas till att vattna trädgården när det är torrt. Husägare, bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och andra verksamheter i Malmö och Lund kan få ekonomisk ersättning när de kopplar bort stuprör från ledningsnätet. Det rör sig om 2 500 kronor per kapat stuprör. VA SYD vill genom den ekonomiska ersättningen visa att de tycker att privatpersoners arbete är viktigt. VA SYD delar även ut skyltar att sätta upp i trädgården som berättar att man gjort plats för vattnet. Tanken är att skylten väcker intresse och nyfikenhet och därigenom inspirerar andra att också utföra åtgärder.

Skylt i rabatt
Skylt som privatpersoner eller andra fastighetsägare kan sätta i trädgården. Foto VA SYD Förstora Bild

Aktiviteter och kommunikation

Inom projektet finns en mängd aktiviteter för olika målgrupper. Det hålls lokala möten och utställningar på mässor, riktade postutskick och kampanjer till villaägare. Exempelvis genomfördes en regnvattentunnakampanj i Malmö där villaägare kunde köpa en regnvattentunna av VA SYD till självkostnadspris. För att nå villa-och småhusägare används kanaler såsom webbsidan, Facebook, Instagram och reklamskyltar. På webbsidan finns det filmer och beskrivningar för hur ett stuprör kan kapas och hur en mängd andra åtgärder kan utföras på ett enkelt sätt på egen hand. På Instagram finns tips och reflektioner riktade till privatpersoner men även till andra aktörer.
Tillsammans gör vi plats för vattnet (VA SYD)

Reklamskylt som uppmuntrar till att ta hand om regnvatten
Reklamskylt i Lund uppmuntrar till att ta hand om regnvatten Foto VA SYD Förstora Bild

Projektet erbjuder personliga besök till bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och andra verksamheter för att komma med råd, idéer och stöd. Flera samarbeten har inletts med olika aktörer, exempelvis med bostadsbolag och även med entreprenörer som utför arbeten till bland annat bostadsrättsföreningar. Målet är att påverka både ombyggnation och nybyggnation. På VA SYD:s hemsida finns även information till dessa aktörer om en mängd åtgärder. För att fånga upp större, kommersiella verksamheter har det krävts en annan kommunikationsstrategi - aktivt kontaktsökande med förslag om vad som kan göras på fastigheten i fråga. Några av de viktigaste budskapen är att det inte behöver vara dyrt och komplicerat att utföra dagvattenåtgärder, samt att det bidrar till bättre utemiljö och kan stärka företagets varumärke.

Stuprör leds från husvägg till gräsyta via en ränndal
Här leds vattnet bort från stupröret till en gräsyta, där vattnet kan sippra ner i marken Foto VA SYD Förstora Bild

Mycket gemensamt arbete sker tillsammans med Malmö stads vattenstrateg och Lunds kommuns vattensamordnare, vilka tillkommit som resultat av skyfall- och översvämningsplanerna. I projekt handlar det oftast om att VA SYD kommer med förslag på enkla lösningar som kan göras. De har även gemensamma samordningsgrupper och föredrag.

Arbete på flera sätt

I VA SYD:s ordinarie verksamhet ingår arbete med att göra plats för vattnet, men vissa frågor drivs specifikt inom projektet, där det finns mer resurser till att göra det lilla extra. Tanken är att det som fungerar bra ska implementeras i VA SYD:s ordinarie verksamhet. Exempelvis har de som en del av en utredning byggt vattenkiosker, med dag-och dränvatten som kan användas till bevattning istället för dricksvatten, där vatten tankas med tankkort. De fäster stor vikt vid att själva skapa goda exempel på fysiska åtgärder för att hantera vatten, som ökar kunskapen kring dagvattenhantering och ökar synligheten. Det innefattar allt från små åtgärder till dagvattendammar och rensning i ledningsnätet.

Vattenkiosk
Vattenkiosk i Malmö Foto VA SYD Förstora Bild

Utvärdering och framtiden

Projektet utvärderas varje år av VA SYD och mätningarna av olika insatsers genomslag har varit underlag till hur arbetet ska fortgå. Ramar och mål för projektet sätts i form av fokusområden för kommande år. Exempelvis har ett fokusområde varit utredningar och undersökningar, med bland annat uppföljning av den kunskaps- och attitydsundersökning hos kunder som gjordes i Malmö vid projektstart, och en första motsvarande mätning i Lund. Ett annat exempel på fokusområde är att skapa samarbete med fastighetsbolag och verksamheter för att påverka vid ny- och ombyggnation.

Effekt av kampanjen

Mottagandet har generellt varit positivt. VA SYD ser att det långsamt men säkert väcks opinion för skyfallsfrågan. Det har funnits ett stort intresse för satsningen vilket har lett till medieintresse, ett antal föredragsinbjudningar och fler besök på webbplatsen. Det är dock svårt att bedöma den faktiska påverkan på flödena i ledningsnätet bland annat då det finns för få mätningspunkter.

Utökningen till Lund var väldigt välkomnad av Lunds kommun. Under Lunds uppstartsår har många riktade satsningar koncentrerats dit. Det har lett till ett stort gensvar där betydligt fler fastighetsägare kopplat bort sina stuprör från ledningsnätet, jämfört med Malmö. I Malmö lades inte lika mycket energi på reklam under samma period. Därför ser VA SYD att det är tydligt att det krävs fokus, och att ”bollen inte riktigt kommit i rullning” än. Det långsiktiga målet är att det individuella arbetet med dagvattenhantering ska ske av sig självt och därmed att projektet inte längre behövs.

Utmaningar och erfarenheter

En stor utmaning är att beteendeförändring tar lång tid. VA SYD upplever att de är bra på att nå villaägare via de plattformar som finns och att villaägare är den grupp som är snabbast på att anamma förändringen. Den ekonomiska ersättningen på 2 500 kronor per kapat stuprör har visat sig vara ett incitament till engagemang för villaägare eftersom det, beroende på åtgärd, oftast gott och väl täcker kostnaden. I en enkätundersökning anger dock många villaägare att det i första hand var känslan av att hjälpa till som var anledningen till att de utförde åtgärden.

VA SYD har noterat att det kan ta längre tid för bostadsrättsföreningar att utföra åtgärder då de har långa beslutsprocesser. VA SYD upplever även att de behöver jobba vidare mer med att nå större fastighetsägare och andra verksamheter. En erfarenhet från kontakt med dessa är att åtgärder kan utföras i samband med annan ombyggnation. VA SYD trycker också på att det är viktigt att försöka påverka redan vid planeringsskedet vid nyexploatering så att det byggs rätt från början. Flera bostadsbolag ser en vinst med att ha en grön miljö.

En annan erfarenhet från projektet är att det är viktigt att vara flexibel. Det gäller att ta vara på alla tillfällen som dyker upp. Arbetet inom projektet är inte så traditionellt och VA SYD trycker på vikten av att tänja på gränserna och finnas som stöd. Ambitionen är att vara lyhörda för de behov som finns. Att utvärdera det som görs och ändra på saker om det inte fungerar är också viktigt. 

Finansiering

Projektet finansieras av VA SYD, från VA-taxan i Malmö, och från och med 2020 även från VA-taxan i Lund. VA SYD:s ägarnämnd för Malmö höjde VA-taxan med två extra procent, som är öronmärkta till skyfallshantering. Lunds medverkan finansieras också via en generell taxeökning. Inom projektet används fem till sex miljoner kronor per år. Driftbudgeten täcker fyra heltidstjänster, utredningar, mässor och dylikt. I projektets budget ingår inte investeringsprojekt, aktiviteter som till exempel vattenkioskerna och rensning i avloppsrör går på en annan budget inom VA SYD.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.