Konst skapar forum för samtal om klimatförändringar och anpassning

För att möta klimatförändringar behövs samarbeten mellan olika aktörer i samhället. Det kan bidra till att bryta de barriärer som hämmar omställning och anpassning till ett ändrat klimat. Ett exempel är konstprojektet Man and Biosphere – prekära situationer som vill motivera till handling och samarbete mellan forskare, sakkunniga och allmänhet.

Man talar på stranden
Pål Axel Olsson, professor i växtekologi talar om livsmiljöer kring Gropahålet. På stranden syns sandmodell av Kristianstad från workshopen Sandcity, utformad av konstnären Jenny Berntsson. Foto Caroline Mårtensson

Stigande hav, fler perioder med kraftig nederbörd och fler värmeböljor är något som vi behöver anpassa samhället till. Därför måste vi planera vårt samhälle efter rådande, men framför allt för kommande klimat. Exempelvis planera för att minska sårbarheten för översvämning, skogsbränder och värmebölja. För att göra det krävs engagemang och gemensamma mål.

Konstnärliga uttryckssätt har potential att utmana våra sätt att tänka och bättre förstå vad klimatförändringar innebär. Konstnärliga metoder, visualiseringar och gestaltningar ger andra typer av modeller för att diskutera stora samhällsfrågor. Därför har konstnärer och forskare tillsammans startat konstprojektet Man and Biosphere – prekära situationer, för att visa hur Kristianstad kommer att påverkas av bland annat ökad nederbörd och höjd havsnivå.

Platsen Kristianstad och Kristianstads Vattenrike

För att undvika att problematiken känns alltför avlägsen så behövs lokala och nära exempel. Kristianstad i nordöstra Skåne har direkt koppling till klimatförändringar då det är delvis beläget under havsnivå med Sveriges lägsta markpunkt. Kristianstad Vattenrike är ett biosfärområde av våtmarker, mellan staden och havet, som fungerar som skydd mot översvämningar. Konstprojektet utgår av den anledningen från Kristianstad och Kristianstad Vattenrike.

Konstverk om höjd havsnivå
Höjd havsnivås påverkan på kuststäder visas med broderi. Foto Åsa Pearce

Projektet

Konstprojektet Man and Biosphere – prekära situationer riktar sig till lokalbefolkningen och människor som på olika sätt är kopplade till Kristianstad. Målet är att stimulera till samtal och samhällsförändring hos allmänheten och förhoppningen är att människor ska få upp ögonen för vad som händer i deras direkta närhet. På så vis kan de bättre förstå eller ta till sig vad som sker globalt och bli uppmuntrade till engagemang.

En del av projektet handlar om metodutveckling för tvärvetenskapligt utbyte där de medverkande forskarna, konstnärerna och andra sakkunniga på så vis också en målgrupp för projektet.

Ett publikt program för att locka fler

Projektet sträcker sig över nästan ett helt år med aktiviteter så som en klimatkonsert, konstfilmsvisning, konstutställning och vandringar ute i Vattenriket med en mängd forskare och konstnärer. Evenemangen utspelar sig på olika platser runt om i staden, på Naturum Vattenriket, ute i Vattenriket, och på Kristianstad konsthall.

Finansiering

Projektet är genomförs med stöd från Region Skåne, Sparbanksstiftelsen 1826, Lund Universitet, Vattenriket samt genom omfattande ideell insats. Totalt 460 000 kronor.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.