Bolagets klimatanalys vägleder för investeringsbeslut, fördjupning

Allt fler organisationer och företag lyfter in klimatfrågor i sitt ordinarie arbete. En start kan vara att analysera hur klimatförändringen påverkar den egna verksamheten och vad som behöver göras för att möta risker och möjligheter. För fastighetsbolaget Castellum ger klimatanalysen viktig vägledning, exempelvis inför beslut om olika typer av investeringar.

Hela samhället påverkas av ett varmare klimat. Fastighetsbranschen står inför ökade skaderisker på byggnader, i takt med mer extremt väder. Översvämningar kan göra att vatten tar sig in genom källaringångar, garageportar, grundmurar eller golvbrunnar. Ändringar i luftfuktighet och temperatur kan orsaka fuktskador, mögel och röta. Andra risker som ökar i ett förändrat klimat och påverkar fastigheter är värmeböljor, bränder, sättningar i marken, ras och skred.

Men branschen berörs också i hög grad av efterfrågan från bland andra kunder och hyresgäster, finansmarknad, försäkringsbolag – vilka också påverkas av klimatförändringen. Exempelvis kan det ge positiva effekter för finansiering av olika projekt när fastighetsbolagen redovisar sina klimatrisker, eftersom investerare då kan göra bättre bedömningar av bolagens värde och framtidsutsikter.

Husfasad med parkmiljö
Fastighetsbranschen står inför ökade skaderisker på byggnader, i takt med mer extremt väder. Översvämningar, fukt, ras och skred, värmeböljor, bränder är några exempel. Illustration Castellum

Därför är klimatarbetet strategiskt

Ett av Sveriges största kommersiella fastighetsbolag, Castellum, äger och förvaltar omkring 550 fastigheter i Sverige, samt i Köpenhamn och Helsingfors. Verksamheten omfattar främst fastigheter för kontor, lager och logistik, samt samhällsfastigheter. Klimat- och andra hållbarhetsfrågor har fått allt större tyngd och präglar idag hela bolagets arbete.

Klimatfrågorna är ett strategiskt fokusområde och värderas som något som ger konkreta marknadsfördelar. Klimatarbetet kan påverka det finansiella resultatet och efterfrågas av exempelvis hyresgäster, investerare och aktieägare.

Många kunder önskar idag olika typer av hållbarhetscertifieringar, där klimataspekter är en del. Castellum rapporterar bland annat finansiella risker kopplade till klimatförändringen, enligt det frivilliga internationella ramverket TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). Syftet är att rapportera klimatrelaterade finansiella upplysningar och göra det möjligt för investerare och andra intressenter att bättre förstå bolagets exponering mot klimatrelaterade risker och möjligheter. 

Ett annat avgörande skäl till att arbeta med klimatfrågor är risken för ökade skadekostnader i fastighetsbeståndet. Genom att kartlägga risker och möjligheter kan rätt investeringsbeslut fattas, till exempel vid transaktioner eller beslut om ombyggnation och klimatanpassning av fastigheter.

Fasad på flervåningshus
Klimatförändringen ökar risker för skador på fastigheter. Genom att kartlägga risker kan oförutsedda och omfattande kostnader undvikas. Foto Castellum

Klimatanalys säkrar fastighetsbeståndet

Castellum har arbetat fram en omfattande klimatanalys ”Klimatscenarier – risker och möjligheter”. Den har som huvudsyfte att förbereda bolaget för olika möjliga framtidsscenarier och på så sätt kunna framtidssäkra sitt fastighetsbestånd.

Analysen värderar vilka klimatrisker som kan påverka bolaget, dess fastigheter och investeringar. Både fysiska risker och omställningsrisker som kan följa av ett ändrat klimat analyseras. Här lyfts även tänkbara möjligheter, som att klimatanpassade fastigheter gör bolaget till en mer attraktiv fastighetsägare. Risker och möjligheter beskrivs för ett nuläge och för framtiden.

Analysen innehåller även strategier som vägleder för att hantera klimatrisker och möjligheter, det vill säga vilka åtgärder eller vägval som bolaget behöver göra.  Det handlar både om åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser och om åtgärder för att anpassa bolaget till ett klimat i förändring.

Planteringar på tak.
Fastighetsägare kan bli mer attraktiva med klimatanpassade byggnader. Illustration Castellum

Direkta risker och finansiella risker

I analysen värderas risker utifrån klimatscenarierna. Scenariot med högre utsläpp av växthusgaser ger oftast större risker. Några tänkbara risker som anges för fastighetsbeståndet är:

  • Vattenskador på grund av översvämningar i strandnära bebyggelse och lågt belägna zoner.
  • Skador på tak och fasad på grund av extremväder som värmeböljor och bränder.
  • Minskad efterfrågan på fastigheter som ligger i riskområden.
  • Ökat behov av underhåll, reparationer och periodvis stängning av byggnader, då byggmaterial och teknik påverkas negativt av höjda temperaturer och ett fuktigt klimat.

Klimatförändringarna kan även komma att påverka bolagets finansiella resultat. Analysen pekar på potentiellt ökade investeringar för omställningen, ökade kostnader för klimatanpassning och ökade driftskostnader. Andra slutsatser är minskat värde på fastigheter som inte är klimatanpassade eller ligger i riskområden – medan klimatanpassade fastigheter kan öka i värde. En viktig del av bolagets strategi är därför att klimatsäkra fastigheter.

Så togs analysen fram

Den första versionen av bolagets klimatanalys färdigställdes år 2019 med hjälp av vetenskapligt underlag och dialog med klimatforskare.

Analysen bygger på två av FN:s klimatpanels (IPCC:s) huvudscenarier: dels minskande utsläpp av växthusgaser i enlighet med Parisavtalet (RCP2,6), dels det högsta scenariot med fortsatt ökande utsläpp av växthusgaser (RCP8,5). Inför investeringar i nyproduktion görs även en värdering av klimatriskerna för en byggnad under dess tänkta livslängd, med tyngdpunkt på nederbörd, extremt väder och översvämningsrisk. Då används även IPCC:s scenario där utsläppen minskar efter år 2040 (RCP 4,5).

Hur klimatförändringen kan tänkas påverka olika delar av verksamheten, hur riskerna ska värderas och vad som kan göras diskuterades vid ett flertal workshops. Under arbetet medverkade representanter från en rad kompetenser inom bolaget, till exempel ekonomi, juridik, hållbarhet och teknik. Arbetet resulterade i ett underlag som sedan fastställdes av Castellums högsta ledning.

Klimatanalysen ses över och revideras varje år, till exempel mot bakgrund av nya rön från klimatforskningen. Aktuell version av klimatanalysen redovisas i bolagets årsredovisning.

Klimatanalysen finns alltid med som ett underlag och vägleder vid investeringsbeslut.

Erfarenheter

  • Klimatanalysen har blivit ett strategiskt dokument som ger vägledning för beslut kring investeringar.
  • Att planera för klimatförändringen ger marknadsfördelar och påverkar det finansiella resultatet.
  • Klimatfrågan kommer få ökad tyngd, det är en fördel att ha startat tidigt.
  • Det är viktigt att inte bara identifiera risker, utan också se till möjligheter.
  • Klimatfrågorna behöver förankras i hela verksamheten och beslutas av bolagets ledning.
  • Klimatanalysen är ett levande dokument som behöver uppdateras i takt med nya resultat från forskningen.

 

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.