Internationellt projektkontor för CORDEX

SMHI är värdorganisation för det internationella projektkontoret för regional klimatmodellering inom CORDEX. Projektkontoret stödjer utveckling av klimatmodeller och beräkningar av framtida klimat samt främjar samarbetet mellan olika regioner och länder med speciellt fokus på kunskapsuppbyggnad i utvecklingsländer.

Klimatforskningsprogrammet WCRP har utsett SMHI till värd för projektkontoret. Projektkontoret, vars formella benämning är International Project Office for CORDEX (IPOC), koordinerar arbetet inom CORDEX globalt och erbjuder administrativt, vetenskapligt och tekniskt stöd till CORDEX växande aktivitet världen över. Kontoret etablerades i januari 2015.

Klimatförändringar på regional skala

Kunskapen om framtida klimatförändringar bygger till stor del på resultat från globala klimatmodeller. Men arbete med klimatanpassning på lokal och regional nivå kräver mer detaljerad information. Därför är regional bearbetning av den globala informationen betydelsefull.

Samarbetet initierades efter IPCCs fjärde klimatrapport

CORDEX (Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment) är ett globalt samarbetsinitiativ som syftar till att utveckla kunskapen om regional nedskalning av globala klimatscenarier, och tillhandahålla och utveckla detaljerad, regional klimatinformation som är nödvändig för sårbarhets-, effekt- och anpassningsstudier på lokal och regional nivå.

CORDEX skapades inom klimatforskningsprogrammet WCRP efter IPCCs fjärde klimatrapport 2007. Denna klimatrapport tydliggjorde att det saknades detaljerad regional information över klimatutvecklingen i världen. Till att börja med fokuserade CORDEX på Afrika, men nu har klimatsimuleringar gjorts över en stor del av världens landområden.

Projektkontorets roll

IPOC ansvarar för att en god global koordinering av CORDEX sker, genom att ge administrativt, vetenskapligt och tekniskt stöd som svarar mot CORDEX snabbt växande aktiviteter världen över. Det omfattar:

  • stöd till CORDEX vetenskapliga team (CORDEX Science Advisory Team, CORDEX-SAT) för vetenskapliga mål och strategier för initiativet
  • söka finansiering för aktiviteter såsom workshops och utbildning
  • säkra kopplingen till sårbarhets-, effekt- och klimatanpassningsforskningen (vulnerability, impact and adaptation, VIA)
  • organisera internationella konferenser om regionalt klimat.

Projektkontoret arrangerade ICRC-CORDEX 2019 (ICRC, International Conference on Regional Climate) i Peking, Kina den 14-18 oktober 2019.

International Conference on Regional Climate, ICRC-CORDEX 2019

Föregående konferens arrangerades i Stockholm i maj 2016 under namnet ICRC-CORDEX 2016.