SMHI arbetar för att förbättra regional klimatinformation i Afrika

Nu har arbetet med förstudien CRD4Afrika (Climate Resilient Development for Africa) startat! Den syftar till att tillsammans med lokala partners kartlägga behoven av regional klimatinformation i Afrika. Förhoppningen är att kunna utveckla ett program för att tillhandahålla högupplösta klimatscenariodata och utbildningar.

Förberedelsearbetet pågår till november 2023 och är finansierat av Sida. Det långsiktiga målet är att bidra till klimatanpassning och resiliens i Afrika. Fokus för förstudien är att ta reda på vilka behov som finns av regional klimatinformation i Afrika, i samarbete med lokala partners och med förhoppningar om att genomföra ett längre projekt. Frågor som ska besvaras är: Vad har länderna för specifika klimatanpassningsbehov? Vilken klimatdata är aktuell? Vilken kapacitet finns och hur ser den ut? Hur presenterar man informationen? Hur lagrar man den? Hur använder man den? 

 Birgitta Seveborg Farrington
Birgitta Seveborg Farrington.

- SMHI har lång erfarenhet av att arbeta med och driva kapacitetsutvecklingsprojekt med fokus på klimatanpassning i Afrika. Bland annat genom våra International Training Programmes (ITP) och CORDEX-utbildningar. SMHI har också utvecklat visualiseringsplattformen climateinformation.org för att underlätta tillgång till klimatinformation för samhällsplanering, säger Birgitta Seveborg Farrington, projektledare för CRD4Africa.

- Vi kommer att bygga vidare på alla dessa erfarenheter i det nya CRD4Africa, och tillsammans med SMHIs expertis inom klimatscenarier, forskning och dataresurser ger det oss en unik möjlighet att konkret bidra till de globala klimatmålen, lägger Birgitta till.

Med hjälp av SMHIs lokala partners kan förberedelsestudien kartlägga lokala målsättningar och initiativ för att veta vilka kunskapsluckor som behöver fyllas för att kunna leverera klimatunderlag för samhällsplanering i bland annat utbildnings-, lantbruks- och energisektorerna, men också till katastrof- och varningsverksamhet. Inom förstudiens ramar kommer projektet också inventera globala och regionala klimatmål och strategier, samt genomföra kompletterande litteraturstudier. Det kommer också hållas interna utbildningar för förstudiens deltagare för att utbyta kunskap med varandra.

Post-it på en vägg med handskriven text.
En övning under en workshop med post-it.

Workshops under våren

Förstudien är uppdelad i fyra så kallade arbetspaket och kommer framför allt att kretsa kring sex workshops för 20-25 experter på plats i östra, södra, centrala och västra Afrika. De första två kommer troligtvis ske i Kigali (Rwanda) samt Maputo (Moçambique), och de andra håller på att planeras.

Tharcisse Ndayizigiye.
Tharcisse Ndayizigiye.

- Workshoparna kommer samla två olika målgrupper. Det är både avancerade användare, mest från regionala och nationella forskningsorganisationer samt regionala klimatsamordningscentrum, och slutanvändare som ofta jobbar på systermyndigheterna i pilotländerna Mocambique i Södra Afrika och Niger i Västafrika, säger Tharcisse Ndayizigiye, som leder ett arbetspaket.

För det arbetspaket som fokuserar på klimatmodellering, vars syfte är att tillhandahålla användaranpassade högupplösta klimatscenarier genom att tillämpa ett regionalt klimatmodelleringssystem HARMONIE-Climate (HCLIM), kommer också ha användning av workshoparna.

Grigory Nikulin.
Grigory Nikulin.

- Resultaten av de sex workshoparna kommer att hjälpa till att utforma klimatmodelleringsexperiment för att möta behoven hos ett brett spektrum av användare av klimatdata och information som till exempel forskare, klimattjänster och lagstiftare, säger Grigory Nikulin, ledare för arbetspaketet.

Ytterligare ett förväntat resultat inom arbetspaket tre är att tillsammans med lokal expertis samla in information om behov som ska ligga till grund för planeringen av nya klimatscenarier för Afrika och hur vi ska förmedla denna information på bästa sätt.

Iréne Lake.
Iréne Lake.

- Dessutom ska vi tillsammans designa ’Training of Trainers’ för att bygga lokal/regional kapacitet. Att skapa dialog mellan forskare/experter och användare/beslutsfattare – är en nyckel till framgång. Vi kommer själva lära oss mycket och kunskapsutbyte är en viktig del av arbetet, säger, Iréne Lake, ledare för ett arbetspaket.

Arbetet framåt

Just nu pågår arbetet med att identifiera lämpliga lokala partners som är avgörande för en medskapande process, samt ta fram informationsmaterial och underlag baserat på tidigare erfarenheter, vår regionala klimatmodell (HCLIM), de analysverktyg vi använder och våra tjänster. Vi kommer också ha interna utbildningar för förstudiens deltagare för att utbyta kunskap med varandra.