SMHI bidrar till hur investeringsstöd för bevattningsdammar fördelas över landet

Lantbrukare behöver investera i klimatanpassningslösningar på grund av osäker vattentillgång i framtiden. SMHI har bidragit med underlag som Jordbruksverket använder för att fördela pengar till bevattningsdammar.

Aktörer inom industri, jordbruk och kommunal dricksvattenförsörjning i delar av landet måste rusta sig för en osäker tillgång till vatten. För den enskilda lantbrukaren innebär det ett behov av klimatanpassning där bevattningsdammar utgör en viktig del. Det tack vare dammarnas förmåga att lagra vatten under perioder med mer nederbörd som sen kan användas under torrare perioder.

En rapport om bevattningsberäkningar

Inom den strategiska planen för jordbrukspolitiken avsätts 170 miljoner kronor till ett nytt stöd till investeringar i bevattningsdammar. Jordbruksverket ska nu fördela dessa pengar mellan länen och där har SMHI varit med och tagit fram ett underlag.

SMHI har tagit fram en rapport med bevattningsberäkningar i den hydrologiska modellen S-HYPE. Beräkningarna ger Jordbruksverket en uppfattning av hur bevattningsbehovet fördelas mellan län och i kombination med statistik om faktiska bevattningsvolymer från SCB, ligger detta till grund för fördelningen av pengarna. Projektet har skett i nära samarbete med Jordbruksverket och är ett exempel på samverkan inom statliga myndigheter. Det finns många fler exempel både inom forskningen och andra delar av SMHIs verksamhet.

Diagram som visar fördelning av bevattningsbehov
Fördelning av bevattningsbehovet mellan länen baserat på beräknade årsmedelvärden för tidsperioden 1991-2020. Växternas behov varierar under året och beräknas i modellen. Resultaten visar enbart vilket bevattningsbehov som finns och inte vad som är möjligt att bevattna.

Samverkan för samhällsnytta

Det är väldigt roligt att arbeta i ett projekt som bidrar till konkreta åtgärder, där forskningen som vi håller på med på SMHI leder till lösningar som kommer samhället till nytta, säger Hugo Rudebeck, doktorand på den hydrologiska forskningsenheten på SMHI.

Förslag till budgetfördelning för bevattningsdammar har varit ute på remiss hos länsstyrelserna. Jordbruksverket ska under hösten fatta beslut och efter årsskiftet ska lantbrukarna sedan kunna ansöka om investeringsstödet. Samtidigt fortsätter modellutvecklingen i samarbete med Jordbruksverket för att utforska möjligheten att implementera fler lösningar.

En viktig del av utvecklingen som görs i S-HYPE syftar till att bättre kunna hjälpa samhället att hitta hållbara lösningar för hydrologiska extremer speciellt med hänsyn till klimatförändringen, säger Maria Elenius, forskare på den hydrologiska forskningsenheten på SMHI.