Forskning inom vädersatellit

Inom SMHIs forskning för fjärranalys drivs flera projekt inom satellit och radar. De flesta projekt är samarbeten mellan olika länder och främst inom Norden eller Europa.

En del av forskningen tillämpas mot operationell meteorologi och hydrologi. Andra delar sker mot klimatologi där vi bygger upp långa tidsserier som baseras på molnighet.

Att ständigt utveckla metodik för att ta hand om den stora mängden information från vädersatelliter är viktigt och sker till stor del inom ramen för europeiska samarbetsprojekt. SMHI deltar i två sådana större satellitprojekt. Molnanalys på kort tidsskala dvs nowcasting respektive lång tidsskala eller klimatstudier.

Molnanalys på kort tidsskala

Cloud Type 20081006 0445utc
Exempel på molnklassningsprodukten. Förstora Bild

I det ena projektet utvecklas mjukvara och algoritmer för automatisk analys av moln och nederbörd i satellitbilder. Resultaten utnyttjas som en viktig informationskälla av prognosmeteorologerna och då särskild för att ta fram prognoser på kort tidsskala, så kallad Nowcasting. De används även vid automatisk generering av grundläggande analyser av det aktuella väderläget med hög upplösning i tid och rum i analysverktyget MESAN.

Molnanalys på lång tidsskala

I det andra satellitprojektet är SMHIs forskning involverad i klimatstudier om moln. Syftet är att generera, övervaka och arkivera högkvalitativa molnprodukter för klimatstudier.

Internationella nätverk

De två ovannämnda satellitprojekten ingår i ett nätverk med flera olika projekt inom satellitmeteorologi. Nätverket heter Satellite Application Facilites, SAF, och är skapat på uppdrag av europeiska vädersatellitorganisationen EUMETSAT. SAF-projekten finns utspridda i Europa hos medlemsländerna i EUMETSAT. Det var på 1990-talet som SAFarna startade och meningen var att utnyttja expertis hos enskilda medlemsstater samt att främja samarbete medlemsländerna emellan.

Varje SAF-projekt åtar sig att utveckla, förbättra och förmedla satellitprodukter som EUMETSATs medlemmar tillsammans önskar och behöver.