Väderradarnätet moderniserat – ökar kvaliteten i nederbördsprognoser

Nu är tolv anläggningar i Sveriges väderradarnät uppgraderade med ny teknik som säkerställer den fortsatta driften och bidrar till mer detaljerade nederbördsprognoser.

SMHI och Försvarsmakten, som tidigare ägde fem respektive sju av de tolv väderradaranläggningarna, har tillsammans med Försvarets Materielverk (FMV) drivit moderniseringsprojektet Swerad 2020 sedan 2010. I samband med moderniseringen av respektive anläggning har SMHI och Försvarsmakten kommit överens om att SMHI tar över ägande, drift och underhåll av samtliga anläggningar. Projektet är nu inne i sin avslutningsfas.

Porträtt på en man med glasögon.
Ulf Christensen, SMHI.

– Genom att föra in ny och modernare teknik har vi säkerställt produktion av väderdata på längre sikt. Moderniseringen innebär också en ökad kvalitet i underlaget för meteorologiska och hydrologiska prognoser. Nederbördsinformationen är både mer detaljerad och mer aktuell, vilket har stor betydelse inom bland annat flygverksamhet och väghållning, säger Ulf Christensen, SMHI.

Ny teknik skiljer ut regn, snö och hagel

Radaranläggningarna har moderniserats en i taget genom att tas ur drift, uppgraderas, testas och sedan tas i drift igen. Nya delar och ny teknik har förts in i varje anläggning. Radartorn, antenner och vissa mekaniska delar har återanvänts under moderniseringen. Första anläggningen togs ned hösten 2014 för att göras iordning och den sista anläggningen gjordes tillgänglig för användning i februari 2021.

Porträtt på en leende man i uniform.
Jens Alm, Försvarsmakten

Den nya tekniken innebär bland annat en ny funktionalitet, så kallad ”dual polarisation”, som gör det möjligt att skilja på nederbördstyperna regn, snö och hagel.

– Det handlar om ett förfinat sätt att filtrera radarekon. Detta är bland annat användbart för att kunna filtrera bort störande icke-meteorologiska ekon som till exempel vågor på havet eller fåglar i luften, säger Jens Alm, Försvarsmaktens vädertjänstchef.

Uppdaterad radarinformation var 5:e minut

Med den nya tekniken blir även uppdateringsfrekvensen av den insamlade radarinformationen högre. Var 5:e minut skickas nya data till SMHI från de svenska radaranläggningarna, vilket kan jämföras med var 15:e minut innan moderniseringen. Med en tätare uppdatering kan nederbördsintensiteten mätas mer noggrant och ge bättre information om till exempel kraftiga skyfall och hagelskurar.

SMHI tar över driftansvar

Porträtt på en leende man med glasögon.
Ove Sundell, FMV.

I samband med moderniseringen har SMHI och Försvarsmakten kommit överens om att SMHI tar över ägande, drift och underhåll av samtliga tolv anläggningar.

– Det ger samhällsekonomiska vinster att en myndighet har ansvaret för allt som rör radarnätet: ägande, drift, utveckling och avtal med de olika privata markägarna, säger Ove Sundell, projektledare FMV.

SMHI har tagit över anläggningarna allt eftersom de blivit uppgraderade och garantiperioden avslutats. Ägarövertagandet för den sista anläggningen sker senare under 2021. Det nära samarbetet mellan Försvarsmakten och SMHI fortsätter och SMHI kommer även framgent att leverera väderradardata till Försvarsmakten.