Metodik

Resultaten är framtagna med en metodik vi kallar MATCH-Sverige-systemet. Vi använder spridningsmodellen MATCH för att ta fram modellerade resultat av lufthalter och deposition.

Dessa modelldata kombineras därefter med mätdata med en statistisk metod som kallas variationell analys. Den variationella analysen syftar till att ta vara på det bästa ur modell- respektive mätdata, för att få en så bra uppskattning som möjligt av lufthalter och deposition över hela Sverige.

Rapporter för Nationell miljöövervakning med MATCH-Sverige-systemet: