Beskrivning av data

Karttjänsten beskriver beräknade halter och mått för olika ämnen. Här beskriver vi hur dessa ska läsas och tolkas.

Våt- och torrdeposition

Depositionen separeras i ”Våtdeposition” (nedfall med nederbörd) och “Torrdeposition” (nedfall utan samband med nederbörd). Summan benämns ”Totaldeposition”. Om inget annat anges avser depositionsvärdena blandad markanvändning (vilket innebär ett genomsnitt av markanvändningen för varje modellruta). Beräknade halter och deposition har i vissa fall också delats upp i “Sveriges bidrag” och “Långtransportbidrag”. Sveriges bidrag är den del av halten/depositionen som orsakas av utsläpp i Sverige. På motsvarande sätt är långtransportbidraget den del av halten/depositionen som orsakas av utsläpp utanför Sverige. Den totala halten/depositionen är summan av Sveriges bidrag och långtransportbidraget.

Lufthalter

Lufthalterna är uttryckta i (µg/m³) och depositionerna i (mg/m² per år) av S, N, Ca, Mg, Na respektive K. Vilka fält som är tillgängliga kan variera något från år till år.

För halter av marknära ozon presenteras årsmedelvärdet, sommarmedel (juni-augusti), årsmax av dygnets maximala flytande 8-timmarsmedel (MD8h) respektive dygnets timmax, antal timmar under året med överskridande av 80 µg/m³, antal dygn där MD8h överskrider 70 respektive 120 µg/m³, både AOT40 och PODY för grödor och skog samt SOMO35. Information om miljökvalitetsnormer för bl. a. ozon i utomhusluft  finns på Naturvårdsverkets webbsida.

AOT40

AOT40 är den ackumulerade ozonhalten överskridande 40 ppbv (80 µg/m³) under perioden maj till juli för grödor och april till september för skog. Enheten för AOT40 är ppm(volym)*timme.

PODY

PODY är ett mått på växternas skadliga upptag av marknära ozon. Måttet är mer fysiologiskt relevant än t.ex. AOT40, eftersom det förutom ozonhalten även beaktar de faktorer som faktiskt påverkar ozonupptaget (växtsäsong, temperatur, fuktighet etc.). Presenterade POD-resultat beskriver risken för växtskador hos en typisk gröda (POD3generic crops) respektive en typisk lövskog (POD1generic deciduous trees). Enhet är mmol/m2.

SOMO35

SOMO35 är en indikator för ozons hälsopåverkan, där halter hos dygnets maximala flytande 8-timmarsmedelvärde som överskrider 35 ppbv (70 µg/m³) under hela året summeras. Enheten för SOMO35 är ppm(volym)*dygn.

Vi utnyttjar MapServer för att publicera spatial data med interaktiva kartor för webben.