Nyhetsarkiv

Viktig vägledning för att följa upp vattenuttag

Hydrologi

I dagarna har Havs- och vattenmyndigheten (HaV) rapporterat till regeringen om en vägledning för tillsyn av vattenuttag. Vägledningen är viktig för att länsstyrelserna ska kunna göra sitt uppdrag. SMHI har samarbetat med HaV och bidragit med kunskap.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nederbörd och snösmältning gav höga vinterflöden och översvämningar i södra Sverige

Hydrologi

Början av januari blev nederbördsrik i södra Sverige och det i samband med snösmältning ledde till höga vattenflöden i många vattendrag och stora problem med översvämningar. SMHI publicerade översvämningsvarningar för första gången sedan konsekvensbaserade vädervarningar infördes hösten 2021.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny metodik från SMHI ger bättre kunskap om luftföroreningar och hälsa

Luftmiljö

Smutsig och förorenad luft påverkar din hälsa – från fosterstadiet till ålderdomen. SMHI och Umeå universitet har nu färdigställt en studie som med stöd av luftkvalitetsmodellering beräknat hur hälsan påverkas av luftföroreningar. Beräkningarna gäller både för 2019 och ett framtida scenario för …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Snabb påfyllning i Vänern och Vättern

Hydrologi

Både Vänerns och Vätterns vattennivå har under hösten varit låg, men de stora nederbördsmängderna som fallit under januari har lett till att nivåerna stigit snabbt. Vänerns nivå är nu nästan normal medan Vätterns nivå fortfarande är en decimeter under normal nivå.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Screening visar klimatrisker för kyrkor

Klimat

På uppdrag av Svenska kyrkan kommer SMHI att titta närmare på vad klimatförändringen kan innebära för Svenska kyrkans byggnader och mark. Genom så kallad klimatscreening kommer SMHIs konsulter att undersöka till exempel risk för påverkan vid klimateffekter som kraftiga regn, stigande havsnivå och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Svenska kyrkor rustas för klimatrisker – nytt exempel på klimatanpassning

Klimat

Översvämningar, luftfuktighet och frostsprängningar är några av de utmaningar som kyrkor och kulturbyggnader står inför i takt med det förändrade klimatet. Svenska kyrkan har tagit fram en digital utbildning som ska stötta församlingarna i arbetet med klimatanpassning. Det beskrivs som ett nytt …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nu sjunker vattennivåerna i södra Sverige

Hydrologi

Efter en hektisk vecka med höga flöden och översvämningar i södra Sverige ser det nu ut att vända.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHIs klimatforskning lyfts fram av Europeiska kommissionen

KlimatForskning

Europeiska kommissionen lyfter fram SMHIs forskningsbidrag till den naturvetenskapliga grunden för IPCC:s rapporter. Kommissionen har publicerat en översikt över ett tjugotal EU-finansierade forskningsprojekt vars resultat bidragit till IPCC:s arbetsgrupp I rapport. SMHIs klimatforskningsenhet har …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Gustav Strandberg är ny ledamot i Nationella expertrådet för klimatanpassning

KlimatForskning

Regeringen utser Gustav Strandberg, doktor i atmosfärsvetenskap och forskare på Rossby Centre, SMHI, till ledamot i Nationella expertrådet för klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Översvämningar och höga flöden i södra Sverige

Hydrologi

Tidigare snösmältning i kombination med regn har lett till att nivåer och flöden i sjöar och vattendrag ökat. SMHI har gått ut med hydrologiska varningar i flera vattendrag i södra Sverige där konsekvenserna för samhället kan vara mycket allvarliga.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad