Vattentemperaturer och is i Mälaren Beräkningar för dagens och framtidens klimatförhållanden

Typ: Rapport
Serie: Klimatologi 46
Författare: Katarina Stensen, Johanna Tengdelius-Brunell, Elin Sjökvist, Elinor Andersson, Anna Eklund
Publicerad:

Sammanfattning

Denna rapport presenterar hur vattentemperatur och is beräknas förändras i Mälaren till mitten av seklet och fram till 2100 på grund av den globala uppvärmningen. Beräkningarna är gjorda med en sjömodell där Mälaren är uppdelad i två bassänger. De kallas västra Mälaren och östra Mälaren.

De tydligaste förändringarna i Mälaren i ett framtida klimat beräknas bli högre vattentemperaturer både på ytan och på botten samt kortare period med is. I beräkningarna har två framtidsscenarier använts, vilka baseras på mängden växthusgaser i atmosfären. I det högre scenariot, vilket motsvarar fortsatta utsläpp med dagens utsläppsnivåer, ökar vattentemperaturen mer jämfört med scenariot där utsläppen av växthusgaser är begränsade.

Sammanfattning av resultaten för klimatscenarierna:

  • Den årliga perioden som Mälaren är täckt med is beräknas minska med en månad till två månader mot slutet av seklet.
  • Ytvattnets medeltemperatur beräknas öka 1,5 till 2,5 grader för båda bassängerna. Förändringen är ungefär lika stor under hela året.
  • Bottenvattnets medeltemperatur väntas öka mellan 1 till 2 grader i den grundare västra bassängen och 0,5 till 1,5 grader i den djupare östra bassängen.
  • Förändringen är ungefär lika stor under hela året.Maxtemperaturen ökar något mer än medeltemperaturen för både ytvatten och bottenvatten.
  • Den period som ytvattnets dygnsmedeltemperatur är över 20 grader, ökar med cirka en månad upp till en och en halv månad.

Medeltemperaturen och maxtemperaturen för dagens klimat är beräknad utifrån tidsperioden 1997-2015 och utifrån 2032-2050 och 2080-2098 för ett framtida klimat.Maxtemperaturen är det högsta värdet som beräknas uppnås under perioden.