Vattennivåer, tappningar, vattentemperaturer och is i Vänern. Beräkningar för dagens och framtidens klimatförhållanden

Typ: Rapport
Serie: Klimatologi 44
Författare: Anna Eklund, Linda Tofeldt, Anna Johnell, Maria Andersson, Johanna Tengdelius-Brunell, Jonas German, Elin Sjökvist, Maria Rasmusson, Ulrika Harbman, Elinor Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Beräkningar har gjorts för hur vattennivåer, tappningar, vattentemperatur och is beräknas förändras i Vänern fram till 2100 på grund av den globala uppvärmningen. 
De tydligaste förändringarna i Vänern och Göta älv i ett framtida klimat beräknas bli att:

  • Det blir vanligare med låga nivåer i Vänern.
  • Det blir vanligare med höga nivåer i Vänern.
  • Det blir vanligare med låga tappningar i Göta älv.
  • Det blir vanligare med höga tappningar i Göta älv.
  • Det blir högre vattentemperaturer.
  • Det blir kortare perioder med is.

I denna rapport redovisas nya beräkningar för Vänerns nivåer som ersätter de tidigare beräkningarna från 2010 (Bergström m.fl. 2010).

Vattennivåer vid olika tappningsstrategier 

Beräkningar har gjorts för den nuvarande tappningsstrategin, som tillämpats sedan 2008. Den nya strategin har inneburit att Vänerns vattennivå sänkts något. Om den nuvarande tappningsstrategin hade tillämpats under 2000/2001, när nivån i Vänern var mycket hög, hade det inneburit en sänkning av de högsta nivåerna med ca 2 dm. Om Vänern även hade haft en högre tappningskapacitet med 1500 m3/s (vilket kräver en ny vattendom) hade nivån kunnat sänkas ytterligare ca 2 dm. Det är dock inte säkert att det går att tappa ut så mycket vatten från Vänern med tanke på översvämningsrisker längs Göta älv. 

Beräkningar har också gjorts för två naturanpassade tappningsstrategier, som innebär att Vänern får en större vattennivåvariation och därmed bättre förutsättningar för att minska igenväxningen längs Vänerns stränder.

Vattennivåer i dagens och framtidens klimat

Medelvattennivån i Vänern är i dagens klimat (perioden 1961–1990) och för den nuvarande tappningsstrategin 44,21 m (i höjdsystem RH00 Vänersborg). Om den nuvarande tappningsstrategin behålls beräknas Vänerns medelnivå öka med några cm till slutet av seklet, men skillnaderna väntas bli stora mellan olika årstider.

Till slutet av seklet väntas nederbörden öka, framförallt under vintern. Nederbörden väntas också i större utsträckning falla som regn. Det gör att vattennivåerna i Vänern beräknas öka under vintern. I ett varmare klimat beräknas också avdunstningen öka, både från växtligheten i Vänerns tillrinningsområde och direkt från sjöns yta, vilket gör att vattennivån i Vänern beräknas bli lägre under sommaren och hösten i framtiden. 

Nya beräkningar har gjorts för 100-årsnivå, 200-årsnivå och beräknad högsta nivå för både dagens och framtidens klimat. Enligt de nya beräkningarna för historiskt klimat är 100-årsnivån 45,32 m, 200-årsnivån 45,47 m och beräknad högsta nivå 46,27 m (höjdsystem RH00 Vänersborg). Den beräknade högsta nivån är i de nya beräkningarna högre än tidigare och är ett säkrare värde eftersom beräkningarna har förbättrats på flera punkter.

I framtida klimat beräknas 100-årsnivån öka med 4–5 dm, 200-årsnivån med 4,5–5,5 dm och beräknad högsta vattennivå med i medeltal drygt 3 dm till slutet av detta sekel om den nuvarande tappningsstrategin tillämpas. Ökningen för 100-årsnivån är högre än i tidigare beräkning medan ökningen i beräknad högsta nivå är ungefär lika stor som i tidigare beräkning.

Nya och mer detaljerade beräkningar har gjorts för påverkan på vattennivån vid kraftiga vindar, så kallad vinduppstuvning. Beräkningarna har gjorts för vinduppstuvning vid vindar på 20 m/s i den mest ogynnsamma riktningen för ett antal orter längs med Vänern.

För en del orter är vinduppstuvningen högre i den nya beräkningen jämfört med Bergström m.fl. (2010), medan den är lägre för andra orter. 

Tappningar i framtida klimat

Även tappningarna från Vänern till Göta älv väntas förändras i framtida klimat. Både antal dagar per år med hög tappning och antal dagar per år med låg tappning beräknas blir fler i framtiden.

Vattentemperatur och is i framtida klimat

Vattentemperaturen i Vänerns ytvatten beräknas öka med ca en grad till mitten av seklet och ca 1,5 till 3 grader till slutet av seklet. Bottenvattnets temperatur väntas inte förändras lika mycket; en ökning på 0,5 grader till mitten av seklet och upp till en grad i slutet av seklet. 

Antal dagar per år med ytvattentemperaturer över 20 grader beräknas öka från dagens ca två veckor per år till ca tre veckor i mitten av seklet och upp till 9 veckor i slutet av seklet. Antalet år då Vänern är islagd beräknas minska kraftigt till slutet av seklet.