Vattenföringsstationsnätet i Sverige - Inventering och utbyggnadsförslag 1970

Typ: Rapport
Serie: Hydrologi
Författare: Hydrologiska byrån, Arbetsgruppen för översyn av vattenföringsstationsnätet
Publicerad:

Sammanfattning

Genom institutets beslut den 22 april 1969 tillsattes en arbetsgrupp för översyn av vattenföringsstationsnätet. Ungefär samtidigt med institutets beslut gjorde Statens Naturvårdsverk en hemställan till Kungl. Maj:t om att uppdraga åt institutet att genomföra en översyn och upprustning av det hydrologiska stationsnätet i avsikt att nå en bättre anpassning till vattenvårdens behov och om att ställa erforderliga medel härför till institutets förfogande. Naturvårdsverket anför att nuvarande stationsnät ej täcker behovet i södra och mellerste, Sverige och nämner därvid särskilt Mälardalen och Skåne, Till verkets hemställan är fogat bl. a. skrivelser från Länsstyrelsen i Malmöhus län, Sydvästra Skånes Kommunalförbund, Mälarkommitten och Mälarundersökningen, där behovet av utökat stationsnät inom respektive områden ytterligare motiveras.