Vårflodsvolymsprognoser baserade på analys av nederbördskartor

Typ: Rapport
Serie: HB 37
Författare: S Jönsson
Publicerad:

Sammanfattning

De metoder för vårflodsvolymsprognoser som hittills använts av SMHI är:
1. Prognoser med en hydrologisk modell (HBV-modellen).
2. Regressionsmetoden.

I denna rapport presenteras en metod som är en utveckling av regressionsmetoden, och ska också i första hand ses som ett alternativ till denna. Försök att på ett mer fullständigt sätt inbegripa olika hydrologiska faktorer leder snart in i ett mer komplext modelltänkande, men detta har alltså inte varit avsikten. Vissa försök har ändå gjorts att på ett mycket förenklat sätt ta hänsyn till dessa hydrologiska faktorer.