The Swedish National Marine Monitoring Programme 2022

Typ: Rapport
Serie: RO_75
Författare: Ann-Turi Skjevik, Karin Wesslander, Lena Viktorsson
Publicerad:

Sammanfattning

Sammanfattning                                                                             Temperaturen i ytvattnet (0-10 m) var över det normala flera månader under 2022, temperaturer under det normala uppmättes endast vid några få tillfällen på sommaren. Dessa köldknäppar orsakades av uppvällning. Årets lägsta temperaturer i ytvattnet nåddes i mars i Skagerrak, vilket är en månad senare än normalt. I Kattegatt uppmättes den lägsta temperaturen i januari och i mars i Egentliga Östersjön.

Temperaturer över det normala uppmättes även i de djupa och intermediära vattnen i Egentliga Östersjön. I Egentliga Östersjön visar temperaturen i djupvattnen en ökande trend.

Issäsongen klassificerades som mild men varaktigheten var längre än normalt. Den första isen observerades runt den 25 oktober och den sista isen den 2 juni. Närsaltskarteringarna på vintern visade att halterna av löst oorganiskt kväve var under de normala. Kisel och fosfat var över det normala i Bottenviken. Det senare stämmer överens med en trend med ökande fosfat- och silikatkoncentrationer i Bottenviken. Näringsämnena minskar på våren när vårblomningen startar, 2022 skedde detta i mars i Kattegatt och i april i Skagerrak. I Egentliga Östersjön inträffade vårblomningen mellan februari- och marsexpeditionerna i de södra delarna av havsområdet medan den var ungefär en månad senare i bassängerna runt Gotland. I Bottenhavet saknas näringsdata för den period då vårblomningen inträffade. Men artsammansättningen och biomassa ifrån växtplanktonmätningar visar att vårblomningen inträffade i april. I Bottenviken sjönk oorganiskt kväve till nivåer nära detektionsgränsen i juli.

Den potentiellt giftiga dinoflagellaten Dinophysis acuta observerades i cellantal över varningsgränsen under hösten stationerna på Västkusten.

Det största området med cyanobakterieansamlingar observerades med satellit den 28 juni då cirka 83 300 km2 av Egentliga Östersjön och Finska Viken påverkades.

Inga inflöden inträffade under 2022 som var tillräckligt stora för att påverka djupvattnet i centrala Östersjön och därför fortsätter de problematiska syreförhållandena och koncentrationerna av näringsämnen i Egentliga Östersjöns djupa bassänger ökar ytterligare under 2022. Djupvattnet visar ökande halter av såväl näringsämnen som svavelväte. Halterna av både ammonium och svavelväte är rekordhöga i både Östra- och Västra Gotlandsbassängerna.

Summary                                                                                                              The temperature in surface layer was above normal in several months during 2022, temperatures below normal were measured only on a few occasions in the summer. These occasions were caused by upwelling events. The minimum temperatures in the surface layer in 2022 were reached in March in Skagerrak, which is a month later than normal. In Kattegat the temperature reached its minimum in January and in March in the Baltic Proper.

Temperatures above normal were measured in the deep and intermediate waters in the Baltic Proper. In the Baltic Proper the temperature in the deep waters show an increasing trend.

The ice season was classified as mild but the duration was longer than normal, with the first ice observations around 25th of October and the last ice seen on 2nd of June.

The nutrient surveys in winter showed that the concentrations of dissolved inorganic nitrogen were below normal, whereas silicate and phosphate were above normal in the Bothnian Bay. The latter is consistent with a trend of increasing phosphate and silicate concentration in the Bothnian Bay. The nutrients decreased in spring as the spring bloom started, in 2022 this happened in March in Kattegat and in April in Skagerrak, which is later than normal. In the Baltic Proper it occurred between the February and March cruises in the southern parts while it started about a month later in the basins around Gotland. In the Bothnian Sea we lack nutrient data for the period when the spring bloom occurred, but phytoplankton data shows that the spring bloom occurred in April. In the Bothnian Bay inorganic nitrogen dropped to levels near the detection limit in July.

The potentially toxic dinoflagellate Dinophysis acuta was found in cell numbers above the warning limit during autumn at the stations situated in Skagerrak and Kattegat.

The largest area of cyanobacteria surface accumulations was observed by satellite on the 28th of June when about 83 300 km2 of the Baltic Proper and Gulf of Finland were affected.

No new inflows occurred that could renew the deep water, and therefore concentrations of nutrients in the deep basins of the Baltic Proper continued to increase during 2022. The deep waters show increasing concentrations of nutrients as well as hydrogen sulphide. The concentrations of both ammonium and hydrogen sulphide are at record high levels in both the Eastern and Western Gotland Basins