The Swedish National Marine Monitoring Programme 2018 Hydrography Nutrients Phytoplankton

Typ: Rapport
Serie: RO 66
Författare: Karin Wesslander, Lena Viktorsson and Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Den här rapporten sammanfattar de huvudsakliga resultaten av det svenska nationella marina övervakningsprogrammet av pelagialen under 2018. Resultat från mätningar av hydrografi, näringsämnen och växtplankton diskuteras för haven runt Sverige; Skagerrak, Kattegatt, Öresund, Egentliga Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken. Den nationella miljöövervakningen inom delprogrammet fria vattenmassan utförs av SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut), Stockholms Universitet och UMF (Umeå marina forskningscentrum). Data är insamlade, analyserade och rapporterade med stöd från svensk miljöövervakning och på uppdrag av HaV (Havs- och vattenmyndigheten). SMHIs övervakningsprogram sker genom ett samarbete mellan den nationella miljöövervakningen inom delprogrammet fria vattenmassan och SMHIs oceanografiska mätprogram för övervakning av haven runt Sverige och samfinansieras av HaV och SMHI.Denna årliga sammanställning av den nationella miljöövervakningen görs av SMHI i en rapport som finansieras genom avtalet mellan HaV och SMHI.

Vädret under 2018 präglades av hög värme och ett par stormar som fick konsekvenser för tillståndet i havet. Våren kom snabbt och havsvattentemperaturen ökade mycket mellan april och maj. I augusti och september drog två stormar förbi, benämnda Johanne och Knud, och ytlagret blev på flera håll väl omblandat. På östkusten noterades uppvällning både längs med kusten i Egentliga Östersjön och iBottenhavet.

Under året var det två mindre djupvatteninflöden till Östersjön och dessa förbättrade syresituationen temporärt i de sydligaste delarna. Ingen förbättring av syresituationen noterades i Östra- och Västra Gotlandsbassängen och istället ökade mängden svavelväte i dessa bassänger under året.

I mars var vårblomningen igång i Skagerrak och Kattegatt, och koncentrationerna av fosfat och löst oorganiskt kväve var nära eller på detektionsgränsen från april till september. I Skagerrak och Kattegatt dominerades vårblomningen av kiselalgen Skeletonema marinoi. I Östersjön startade vårblomningen i april. Den omfattande blomningen av cyanobakterier i Östersjön var igång redan i maj och var fortfarande pågående under expeditionen i andra halvan av september. Under hösten observerades dinoflagellaten Prorocentrum compressum i höga cellantal vid alla stationer på Västkusten. Den här flagellaten är sällsynt och även om den inte är skadlig så är det intressant när en art plötsligt dyker upp och stannar under en längre period. Det potentiellt skadliga kiselalgsläktet Pseudo-nitzschia blommade i början av december.

Koncentrationerna av fosfat och löst oorganiskt kväve i ytvattnet var i huvudsak normala förutom i Skagerrak och Kattegatt där de var lägre än normalt i december. Koncentrationerna av kisel var högre än normalt före vårblomningen vid de flesta stationerna och i Östersjön var de även höga under hösten.

Under 2018 var det en del svårigheter med tillgängliga fartyg för expeditionerna och några expeditioner behövde ställas in. Många planerade observationer uteblev därför, speciellt under sommarperioden.