Sveriges Hydrologi

Typ: Rapport
Författare: Sten Bergström
Publicerad:

Sammanfattning

Hydrologi är läran om vattnet på jordens landområden, dess kretslopp, förekomst, fördelning och beskaffenhet (Nationalencyklopedien, 1992). Grundläggande inom hydrologin är kretsloppstänkandet. Vatten avdunstar från världshaven, mark, vegetation och sjöar. Det transporteras vidare med atmosfåren, faller ned som nederbörd och rör sig genom mark, grund, sjöar och vattendrag mot havet. En del når fram och en del avdunstar på vägen. En del stannar upp som snö och is eller lagras tillfanigt i akviferer och sjöar. Under detta eviga kretslopp utnyttjas vattnet av människan samtidigt som det påverkas av olika miljöfaktorer och, i sin tur, påverkar sin omgivning. Kunskap om vattnet och hydrologin blir på detta sätt av avgörande betydelse for en rad vetenskaper och samhällsfunktioner. Målsättningen med denna presentation är att beskriva de hydrologiska förhållandena i Sverige på ett lättfattligt sätt. Avsikten är att ge en översikt över de svenska vattendragssystemens struktur, de viktigaste hydrologiska processerna, mätmetoder och mätstationer, samt att ge läsaren en känsla for de olika variablernas storleksordning och dynamik. Dessutom diskuteras effekterna av mänskliga ingrepp något, liksom statistiska metoder och matematiska modeller av vattnets krets lopp- Betoningen ligger på storskaliga förhållanden och en viktig begränsning är att vattnets beskaffenhet inte behandlas mer än i förbigående.