Specialrapport om Klimatförändringar och marken

Typ: Rapport
Serie: Klimatologi 57
Författare: FN:s klimatpanel IPCC – Sammanfattning för beslutsfattare
Publicerad:

Sammanfattning

IPCC har tagit fram tre specialrapporter1 inom sitt sjätte arbetsprogram. Beslutet om specialrapporterna togs 2016, utifrån inkomna förslag från IPCC:s medlemsländer och organisationer med observatörsstatus.

Specialrapporten om Klimatförändringar och marken fokuserar på växthusgasflöden i markbundna ekosystem, markanvändning och hållbar markanvändning i förhållande till klimatanpassning, utsläppsminskningar, ökenspridning, markförstöring och säker livsmedelsförsörjning.

Rapporten följer på andra nyligen utgivna rapporter, däribland IPCC Specialrapport om global uppvärmning på 1,5°C (SR15), IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) tematiska kunskapsutvärdering om markförsämring och återställning, IPBES globala utvärdering av biodiversitet och ekosystemtjänster, samt ”the Global Land Outlook” från FN:s konvention om bekämpning av ökenspridning (UNCCD).

Rapporten ger en uppdaterad utvärdering av det aktuella kunskapsläget och den eftersträvar även samstämmighet med och att komplettera andra nyligen utgivna rapporter. Denna Sammanfattning för beslutsfattare (”Summary for Policymakers”, SPM) består av fyra avsnitt:
A) Människor, mark och klimat i en allt varmare värld;
B) Åtgärdsalternativ för anpassnings och utsläppsminskningar;
C) Möjliggörande av åtgärdsalternativ; och
D) Åtgärder på kort sikt.

Konfidensnivån för varje central slutsats anges med IPCC:s standardiserade terminologi; den vetenskapliga grunden för varje slutsats anges genom referenser till huvudrapporten.