Sedimenttransport i svenska vattendrag 1981 Resultat från sedimenttransportnätet

Typ: Rapport
Serie: HO 10
Författare: Brandt, Maja
Publicerad:

Sammanfattning

Denna rapport innehåller resultat från vattenkvalitetsmätningar 1981 i några svenska vattendrag. Dessa ingår i sedimenttransportnätet, som startades 1966. De parametrar som analyseras är oorganiskt och organiskt suspenderat material, totalt lösta ämnen, pH, ledningsförmåga, grumlighet och färg. Provtagningsfrekvensen är anpassad till vattenföringen. Vid högvatten tas prov upp till varannan dag medan det under islagd tid endast tas prov varannan vecka.

I tabeller återfinns månads- och årsmedelvärden på halterna av de olika parametrarna samt transporten av suspenderat material och lösta ämnen.

Transporterna av suspenderat material och lösta ämnen var i sin helhet normala jämfört med åren 1967--79 (eller från det respektive station startade). I de oreglerade norrländska älvarna skedde en mycket stor andel av transporterna under vårflödet. I de reglerade älvarna var transporterna mer jämt fördelade under året. I södra Sverige var transporterna störst under senhösten.