Oxygen Survey in the Baltic Sea 2022 - Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-2022

Typ: Rapport
Serie: RO 74
Författare: Martin Hansson, Lena Viktorsson
Publicerad:

Sammanfattning

In 2011 SMHI published the Report Oceanography No 42 with a climatological atlas of the oxygen status in the deep water of the Baltic Sea in 2011. Subsequently, annual updates have been released as new data have been reported to the International Council for the Exploration of the Sea (ICES) data centre. This report provides an update for 2021 and presents the preliminary results for 2022. The oxygen data for 2022 were collected from various sources, including international ICES coordinated trawl surveys, national monitoring programmes, and research projects involving Poland, Estonia, Latvia, Denmark, Sweden, and Finland. 

For the autumn period, each profile in the dataset was analyzed for the occurrence of hypoxia (oxygen deficiency) and anoxia (total absence of oxygen). The depths of onset of hypoxia and anoxia were then interpolated between sampling stations to produce two surfaces that represent the depths at which hypoxic and anoxic conditions are present, respectively. The volume and area of hypoxia and anoxia were then calculated and the results transferred to maps and diagrams to visualize the annual autumn oxygen situation during the analyzed period. 

The updated results for 2021 and the preliminary results for 2022 show that the severe oxygen conditions in the Baltic Proper after the regime shift in 1999 continues. Levels of anoxia increased somewhat compared to the results for 2020, while the extent of hypoxia remained largely unchanged 2021 but increased in 2022. The increase in anoxia was seen in the southern Baltic Proper and in the Gulf of Finland. In 2021 anoxia was found at 21% of the bottom areas and 31% suffered from hypoxia. Preliminary results for 2022 show that anoxia affected 21% of the bottom areas and 34% suffered from hypoxia. The concentration of hydrogen sulphide is extremely high in all the basins around Gotland. In the Eastern and Western Gotland Basin hydrogen sulphide in the bottom water has reached levels not recorded before. The inflows that occurred during 2021 - 2022 did only affect the oxygen situation in southern parts of the Baltic Proper. No inflows reached the deeper basins around Gotland.    

Sammanfattning 
I SMHI rapporten  Oceanography nr 42 publicerades en klimatologisk atlas över syresituationen i Östersjöns djupvatten år 2011. Sedan dess har årliga uppdateringar släppts när nya data har rapporterats till International Council for the Exploration of the Sea (ICES) datacenter. Denna rapport ger en uppdatering för 2021 och presenterar preliminära resultat för 2022. Syredata för 2022 samlades in från olika källor; internationella ICES-koordinerade trålundersökningar, nationella övervakningsprogram och forskningsprojekt med deltagande från Polen, Estland, Lettland, Danmark, Sverige och Finland. 

Under höstperioden analyserades varje profil i datamängden för förekomst av hypoxi (syrebrist) och anoxi (total frånvaro av syre). Djupet där hypoxi respektive anoxi först påträffades interpolerades sedan mellan provtagningsstationer för att producera två ytor som representerar djupen där hypoxiska respektive anoxiska förhållanden förekommer. Volymen och ytan för hypoxi och anoxi beräknades sedan och resultaten överfördes till kartor och diagram för att visualisera syresituationen under hösten under den analyserade perioden.  

De uppdaterade resultaten för 2021 och de preliminära resultaten för 2022 visar att de allvarliga syreförhållandena i Östersjön efter regimskiftet 1999 fortsätter. Utbredningen av anoxi ökade något jämfört med resultaten för 2020, medan omfattningen av hypoxi i stort sett förblev oförändrad 2021 men ökade 2022. Ökningen av anoxi observerades i södra Östersjön och i Finska viken. År 2021 påträffades anoxi på 21% av bottnarna och 31% drabbades av hypoxi. Preliminära resultat för 2022 visar att anoxi påverkade 21% av bottnarna och 34% drabbades av hypoxi. Extremt höga svavelvätehalter, de högsta som påträffats, noterades i både Västra och Östra Gotlandsbassängen. De inflöden som inträffade 2021-2022 påverkade enbart de södra delarna av Egentliga Östersjön. Inga inflöden nådde de djupare delarna omkring Gotland.