Modifying a jet model for cooling water outlets

Typ: Rapport
Serie: RHO 17
Författare: B. Vasseur
Publicerad:

Sammanfattning

En modifiering av Prychs matematiska modell (1972) presenteras. Modellen används för att beräkna kylvattens spridning från ytutsläpp. De huvudsakliga förändringarna i modellen består i dels ändrade beräkningar av när övertemperaturen och jetströmmen kan antas ha uppnått en approximativ normalfördelning, den mer realistiska beräkningar av densiteten och dels införandet av det faktum att jetstrålens värmeinnehåll sprids snabbare än dess rörelsemängd.

Plymerna blir märkbart smalare och mer djupgående vid beräkningar med den modifierade modellen än med Prychs modell. Dessutom avböjer jetstrålen snabbareav recipientströrnrnen och övertemperaturen vid ytan minskar. Detta är mer i överensstämmelse med uppmätta förhållanden.