Medvind nr 3, 2018

Typ: Övrigt
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

Årets tredje nummer av Medvind är här! Den här gången kan du bland annat läsa om att den extremt varma sommaren ger en bild av hur framtidens sommartemperaturer kan komma att bli. En ny analys vid SMHI visar att temperaturerna i år mycket väl liknar klimatscenarierna för kommande sekelskifte. Elin Sjökvist, en av våra klimatexperter, berättar mer. Sedan den 1 september är Erik Kjellström professor i klimatologi vid SMHI. Med professuren stärker SMHI sin forskning, ökar fokus på internationella samarbeten och utvecklar forskningen inom regional klimatmodellering. Läs mer om Erik och hans uppdrag i nyhetsbladet.

Vi berättar också om ett uppdrag som SMHIs luftmiljöexperter utfört åt VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Uppdraget handlar om att beräkna hur stor påverkan luftföroreningar från flyg i svenskt luftrum har på luftmiljön.

Sommaren 2018 var rekordvarm och nederbördsfattig. I Medvind berättar våra experter hydrologerna att de låga vattennivåerna påverkade djurliv, växtlighet och inte minst mänskliga aktiviteter som jordbruk, vattenanvändning och skogsbruk. Läs också om hur den varma sommarens höga temperaturer i kombination med luftfuktighet inneburit stora påfrestningar för våra mjölkkor.

Från forskningsavdelningen på SMHI finns en artikel om att forskar på SMHI utvecklar väderprognoser som möter energibolagens informationsbehov när de ska leverera förnybar el från sol och vind. Information om osäkerheterna i väderutvecklingen ger ett fylligare beslutsunderlag för kommande dygns produktion och handel med sol- och vind-el.

Om detta och del annat kan du läsa mer om i Medvind nr 3, 2018!