Medvind nr 1, 2022

Typ: Övrigt
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

Årets första Medvind handlar bland annat om våtmarker. Vilken effekt en våtmark har beror på många olika parametrar. Därför har SMHI och Sveriges geologiska undersökning (SGU) sammanställt och tagit fram ny kunskap och gjort det enklare att hitta information. Informationen om våtmarker finns nu på både SGU:s och SMHIs webbplats.

I Medvind kan du också läsa om den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC: ”Klimat i förändring 2022 – Effekter, anpassning och sårbarhet”. Rapporten utvärderar det komplexa samspelet mellan klimatförändringen och de risker som natur och människor utsätts för. Samtidigt presenterar den möjligheter till agerande och anpassning.

Hela samhället påverkas av ett varmare klimat, något som kräver både minskade utsläpp av växthusgaser och klimatanpassning. Krafttag behövs för att säkra att samhället ställer om i en klimatsäker riktning, att skifta fokus från problem till lösningar och från planering till genomförande. Vi berättar om den första rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning som lämnats över till regeringen.

SMHI samlar mycket information om väder, vatten och klimat på smhi.se. Nu finns nya månads-, årstids- och årskartor över temperatur och nederbörd publicerade. Bland annat har funktionaliteten setts över, så det är enklare att både hitta och förstå informationen.

I Medvind kan du också läsa om SMHIs klimatscenariotjänst där det numera också finns oceanografiska data. Och så har vårt analysverktyg för luftkvalitet - SIMAIR - uppdaterats. Om det och lite till i Medvind nr 1, 2022!