Long-term sulfur and nitrogen deposition in Sweden 1983-2013 reanalysis

Typ: Rapport
Serie: Meteorology 163
Författare: Camilla Andersson, Helene Alpfjord Wylde, Magnuz Engardt
Publicerad:

Sammanfattning

Ett unikt långt dataset (1983-2013) för svavel- och kvävedeposition har skapats för Sverige samt Östersjön och omgivande länder. Det baseras på kvalitetsgranskade mätningar och modellfält, kombinerade genom avancerade metoder för att fånga spatiala och temporala variationer. Datasetet kan användas för att beskriva trender i deposition till olika relevanta marktyper.

Återanalysen stämmer väl överens med mätningar, men vi har identifierat skillnader i torrdeposition till barrskog. Detta visar på behov av djupare studier och metodikförbättringar för bestämning av torrdeposition.

Vi rekommenderar mer avancerade metoder för att beskriva spatial variation än genom medelvärdesbildning eller spatial interpolering av uppmätt deposition.

Vi finner en markant minskning från 1980-talet fram till idag för både svavel-och kvävedeposition (med cirka 80 % respektive 30 %).

Kritiska belastningar till både barr- och lövskog, fjällmarker och våtmarker har överskridits framförallt i sydvästra Sverige, men också i sydöstra Sverige och södra fjällen. Situationen förbättras men överskridanden sker fortfarande även över större områden.