Klimatanalys för havsmiljöförvaltningen - Inledande bedömning 2023

Typ: Rapport
Serie: Oceanografi 133
Författare: Kari Eilola
Publicerad:

Sammanfattning

I analysen beskrivs observerade och modellerade nutida och framtida förändringar i svenska havsområden med fokus på de närliggande årtiondena. Analysen har omfattat en genomgång av olika källmaterial för följande havsmiljöparametrar: vattentemperatur, marina värmeböljor, maximal havsisutbredning, färskvattentillförsel, havsnivåer och landhöjning, salthalt och inflöden av salt till Östersjön, skiktning, vågor och strömmar, uppehållstider, uppvällning, syreförhållanden, havsförsurning och koldioxid, näringsämnen fosfor och kväve, organiskt kol, blått kol och brunifiering.

Resultaten visar att havsnivån och ytvattentemperaturen i haven runt Sverige stiger, förekomsten av nya värmerekord ökar och den maximala havsisutbredningen minskar. I sydligaste Sverige medför stigande hav redan idag problem, men längs Norrlandskusten är landhöjningen snabbare än havsnivåhöjningen. Nederbörd och avrinning från Sverige ökar och i Östersjön ökar skiktningen på grund av ökad temperatur och minskad salthalt i ytvattnet samt ökad salthalt i djupvattnet. Framtida förändringar av salthaltsberoende skiktning är osäkra. Syreförhållanden i Västerhavet och Östersjön försämras och Egentliga Östersjön har genomgått ett regimskifte med en kraftig ökning av helt syrefria områden. Totalkväve har minskat i Västerhavet. Löst oorganiskt kväve har minskat i Västerhavet, Bottenviken samt södra och västra delen av Egentliga Östersjön. Totalfosfor har ökat i alla områden utom Skagerrak. Fosfat har ökat i Östersjön och Bottenhavet men minskat i Skagerrak. Förändringar i havsförsurning är inte mätbara i centrala och norra Östersjön medan observationer i Västerhavet indikerar en minskning i pH. Siktdjupet i stora delar av Östersjön och Nordsjön har försämrats och ökad brunfärgning av vattnet tillsammans med ökade mängder av suspenderade partiklar från ökad avrinning orsakar kustzonsförmörkelse (coastal darkening). I kapitel 4 ges ett utökat sammandrag av resultat.

Slutsats från analysen är att tillståndet i våra hav håller på att förändras vilket behöver tas i beaktande vid miljöövervakning, havsplanering och havsförvaltning. En kontinuerlig övervakning är nödvändig för att följa upp effekter av åtgärder och för att upptäcka långsiktiga förändringar i havsmiljön. För planering av en hållbar utveckling behövs dessutom stöd från modeller som kan beskriva framtida förändringar och förklara samband mellan orsak och verkan från åtgärder och klimatförändringar.

Summary                                                                                                                 In the analysis, observed and modelled present and future changes in Swedish seas are described with a focus on the nearby decades. The analysis includes a review of various source materials for the following marine environmental parameters: water temperature, marine heat waves, maximum sea ice extent, fresh water supply, sea levels and land elevation, salinity and inflows of salt into the Baltic Sea, stratification, waves and currents, residence times, upwelling, oxygen conditions, acidification and carbon dioxide, nutrients phosphorus and nitrogen, organic carbon, blue carbon and brownification.

The results show that the sea level and surface water temperature in the seas around Sweden are rising, the occurrence of new heat records is increasing and the maximum extent of sea ice is decreasing. In southernmost Sweden, the sea level rise is already causing problems today, but along the coast of Norrland, the land rise is faster than the rising sea level. Precipitation and runoff from Sweden increase and stratification increases in the Baltic Sea due to increased temperature and reduced salinity in the surface water and increased salinity in the deep water. Future changes in salinity-dependent stratification are uncertain. Oxygen conditions in the Skagerrak, Kattegat and the Baltic Sea are deteriorating and the Baltic proper has undergone a regime shift with a large increase in completely oxygen-free areas. Total nitrogen has decreased in the Skagerrak and Kattegat. Dissolved inorganic nitrogen has decreased in the Skagerrak and Kattegat, the Gulf of Bothnia and in the southern and western parts of the Baltic Sea. Total phosphorus has increased in all areas except Skagerrak. Phosphate has increased in the Baltic Sea and the Bothnian Sea, but decreased in the Skagerrak. Changes in ocean acidification are not measurable in the central and northern Baltic Sea, while observations in the Skagerrak and Kattegat indicate decreased pH. The visibility depth in large parts of the Baltic Sea and the North Sea has deteriorated and increased browning of the water together with increased amounts of suspended particles from increased runoff causes coastal darkening. Chapter 4 provides an extended summary of the results.

The conclusion from the analysis is that the state of our seas is changing, which needs to be considered in monitoring, planning and management. Continuous monitoring is necessary to follow up the effects of measures and to detect long-term changes in the marine environment. For the planning of a sustainable development, support is also needed from models that can describe future changes and explain the causes and effects from measures and climate change.