Klimat i förändring 2023 Syntesrapport

Typ: Rapport
Serie: Klimatologi 72
Författare: FN:s klimatpanel IPCC – Sammanfattning för beslutsfattare
Publicerad:

Sammanfattning

Sammanfattning                                                                                                     I denna syntesrapport (SYR) av IPCC:s sjätte utvärderingsrapport (AR6) sammanfattas kunskapsläget när det gäller klimatförändringen, dess omfattande effekter och relaterade risker samt utsläppsminskning och anpassning till klimatförändringen. Den integrerar de viktigaste resultaten av den sjätte utvärderingsrapporten (AR6) baserat på bidrag från de tre arbetsgrupperna och de tre specialrapporterna. Sammanfattningen för beslutsfattare (SPM) är strukturerad i tre delar: SPM.A: Tillståndet idag och aktuella trender, SPM.B: Den fortsatta klimatförändringen, risker, och responser på lång sikt, och SPM.C: Responser på kort sikt. I rapporten erkänns det ömsesidiga beroendet mellan klimat, ekosystem och biologisk mångfald, och mänskliga samhällen, värdet av olika former av kunskap och de nära kopplingarna mellan anpassning till klimatförändringen och att begränsa klimatförändringen, ekosystemhälsa, mänskligt välbefinnande och hållbar utveckling. Rapporten återspeglar den ökande mångfalden av aktörer som är involverade i klimatåtgärder. Med vetenskaplig förståelse som grund, kan de övergripande resultaten anges som obestridliga fakta eller förknippas med en bedömd konfidensnivå som uttrycks med IPCC:s kalibrerade terminologi.

Summary                                                                                                             This Synthesis Report (SYR) of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6) summarises the state of knowledge of climate change, its widespread impacts and risks, and climate change mitigation and adaptation. It integrates the main findings of the Sixth Assessment Report (AR6) based on contributions from the three Working Groups, and the three Special Reports. The summary for Policymakers (SPM) is structured in three parts: SPM.A Current Status and Trends, SPM.B Future Climate Change, Risks, and Long-Term Responses, and SPM.C Responses in the Near Term3 . This report recognizes the interdependence of climate, ecosystems and biodiversity, and human societies; the value of diverse forms of knowledge; and the close linkages between climate change adaptation, mitigation, ecosystem health, human well-being and sustainable development, and reflects the increasing diversity of actors involved in climate action. Based on scientific understanding, key findings can be formulated as statements of fact or associated with an assessed level of confidence using the IPCC calibrated language.